Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 24 października 2016 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę samochodu osobowego do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. ZP/21/2016/Pr.Wew

Konstantynów Łódzki, dnia 10-10-2016

ZP/21/2016/Pr.wew

 

 

Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 24 października 2016 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę samochodu osobowego do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy ZP/21/2016/pr.wew

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

1. Nazwa firmy oraz adres zamawiającego:

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                            Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:     procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/21/2016/Pr.Wew. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Strona, na której umieszczono specyfikację: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12457&idmp=1137&r=o

2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lub używanego samochodu osobowego szt. 1 zgodnego z zamówieniem, w wyznaczonym terminie w ciągu 14 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty, w godz. 7.00-15.00 do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 37300,00 zł brutto.

Warunki i parametry wymagane:

3.1 Samochód powinien być zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadać niezbędne dokumenty oraz uregulowane opłaty niezbędne do rejestracji na terytorium RP.

3.2 Sprzedający powinien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim.

3.3 Pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego ,sądowego lub prawa własności osób trzecich.

3.4 Kompletny pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy. Musi spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia do ruchu w Polsce określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury.

3.5 Pojazd musi być bezwypadkowy.,

3.6.Pojazd powinien  posiadać oryginalną (fabryczną) powłokę lakierniczą; nie powinien posiadać  wgnieceń, zarysowań nadwozia mających wpływ na jego dalsze użytkowanie oraz motywów na lakierze w postaci naklejek, malowideł oraz reklam.

3.7.Pojazd powinien posiadać aktualne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC.

Parametry techniczne:

1

Rok produkcji

2012-2016

2

Przebieg

Do 100.000 km

3

Rodzaj nadwozia

Mini van lub kombi

4

Liczba miejsc siedzących

5-7

5

Liczba drzwi

5 (tylne boczne  i tylne przeszklone)

6

Typ silnika

Benzyna(LPG) ,olej napędowy

7

Pojemność

1200-2000

8

Skrzynia biegów

manualna

9

Klimatyzacja

wymagana

10

Systemy wspomagania

Układu kierowniczego oraz ABS i ESP

11

Zamki

Zamek centralny

12

Zabezpieczenia

Immobilizer

13

Poduszki powietrzne

Minimum kierowcy i pasażera

14

Typ napędu

Przedni

15

Informacja o przeglądach

Książka serwisowa, informacja o przeprowadzonych naprawach, przeglądach serwisowych oraz ich zakresie

16

Pojemność bagażnika

Min 510 lit

17

Podgrzewana tylna szyba

Wymagana

18

Elektrycznie sterowane szyby przednie

Wymagane

 

Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia informacji dotyczących terminów napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, jak również dostępności części i terminu realizacji zamówienia.

Odbioru jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik Odbiorcy. Osoba dostarczająca samochód zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Potwierdzeniem przejęcia pojazdu jest protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Termin wykonania 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty   (z możliwością przesunięcia po wcześniejszym uzgodnieniu).

Należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 7 dni.

5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnianie przez wykonawcę warunków analogicznych jak wynikających z art 22 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późniejszymi zmianami oraz spełnienie w złożonej ofercie wymogów analogicznych jak określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 

Lp.

Rodzaj dokumentu

Okres ważności dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Brak wymagań co do okresu ważności

2.

Informacja o parametrach technicznych oferowanego auta – zał. 2

Brak wymagań co do okresu ważności

3.

Oświadczenia Wykonawcy:

- o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zał. 3)
oraz

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  zał 4

Brak wymagań co do okresu ważności

 

 

4.

Aktualny odpis z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo w stosunku do osób fizycznych – wpis do ewidencji ; dopuszczalny jest odpis z rejestru CEIDG;

Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5.

Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli.

Aktualne

6.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał 5

Brak wymagań co do okresu ważności

 

Oferta musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza pisemną formę przekazywania oświadczeń i dokumentów. W razie przekazywania informacji faksem doręczenie informacji jest potwierdzane zwrotnym faksem.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:

 p. Jan Kmieciński, p. Ewa Chojnowska-Owczarek – tel. 42 2111210;

p. Katarzyna Michalska-Dróżka – tel. 609-659-215 (względy formalne oferty).

8.Wadium nie jest wymagane

9.Termin związania ofertą: 30 dni

10.Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego - Załączniki do specyfikacji podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Każdy wykonawca może złożyć wiele ofert. Oferta jest składana w zamkniętej kopercie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

11.Miejsce oraz termin składanie i otwarcia ofert:

11.1. Składanie ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego- Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”, Bechcice 3, Konstantynów Łódzki, pokój 143 - sekretariat do dnia 24-10-2016 do godziny 10.00. Oferta może być złożona w dni robocze w godz. 7.00-15.00. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

11.2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach (prosimy o dołączenie dokumentów w kolejności określonej w rozdziale V.1. (tabela)) należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

„Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”,

95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3, sekretariat – pok. 143,

Konkurs ofert – Dostawa samochodu osobowego. Nr sprawy ZP/21/2016/Pr.Wew”

11.3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania.

11.4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i faksu Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-10-2016 o godzinie 10.30.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele wykonawców

11.5.Opis sposobu obliczenia ceny.

Ceną będzie cena brutto dostawy samochodu osobowego podana na formularzu ofertowym.

Cena oferty musi uwzględniać wszelkie elementy cenotwórcze (jak ubezpieczenie, podatki, opłaty, cła, transport oraz pozostałe).

Cena musi być podana w złotych polskich i groszach ( 2 miejsca po przecinku) zgodnie z zasadami matematycznymi. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Cena nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

W przypadku zmiany obowiązujących na terenie RP przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany cen.

11.6.Ustalono system oceny ofert, w którym:

Kryterium - cena - 60%;

kryterium – rok produkcji – 20%; 

kryterium – przebieg  – 10%;

Kryterium cechy/parametry dodatkowe –10%

Konkurs wygrywa ofert, która zdobywa najwięcej punktów. Wartość dostawy nie może przekroczyć kwoty, którą zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Ustalono punktowy system oceny ofert, w którym:

  1. cena dostawy stanowi 60% wartości porównawczej. Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

 

                                Najniższa cena brutto dostawy zaoferowana w postępowaniu

Wartość punktowa ceny =     ------------------------------------------------------  x 60 pkt.

                                               Cena badanej oferty dostawy brutto        

II. Zasady oceny kryterium „Rok Produkcji”

Ocena kryterium „Rok Produkcji” zostanie dokonana na podstawie dokumentów samochodu.

Komisja konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Rok produkcji” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) 2012                    0 pkt.,

2) 2013                       5 pkt;

3) 2014                      10 pkt;

4) 2015                      15 pkt;

2) 2016                    20 pkt.

III.Maksymalna ilość punktów w kryterium „Przebieg” wynosi 10 pkt.

Ocena ostateczna dla kryterium „Przebieg” zostanie obliczona wg wzoru:

 

Liczba punktów = (Tmax 100000 km / Tbad) x 10pkt

 

Gdzie:  Tbad        - punkty za zadeklarowany przebieg oferty badanej

           Tmax       - maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „Przebieg”.

 

IV.Zasady oceny kryterium „parametry dodatkowe”

Ocena kryterium „parametry dodatkowe” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach wyposażenia dodatkowego

Komisja konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „parametry dodatkowe” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) duża ilość elementów wyposażenia dodatkowego                  10 pkt.,

2) mniej lub w ogóle                                                                        0 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Parametry dodatkowe” wynosi 10 pkt.

Ocena ostateczna dla kryterium „parametry dodatkowe” zostanie obliczona wg wzoru:

 

Liczba punktów = (Tmax / Tbad) x 10pkt

 

Gdzie:  Tbad        - punkty za zadeklarowany parametry oferty badanej

           Tmax       - maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „Parametry dodatkowe”.

 

 

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Obliczeń dokona komisja konkursowa i ona też porówna oferty. Uzyskanie największej łącznej ilości punktów decyduje o wyborze wykonawcy dostaw.

12.Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Brak szczególnych wymogów. Po poinformowaniu wykonawcy o tym, iż jego oferta wygrała, Wykonawca zgłasza się do zamawiającego w celu podpisania umowy.

13. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:

W umowie zostanie zawarty zapis o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niesolidnej dostawy lub niezgodnych z ofertą parametrów technicznych produktu. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

14.Istotne dla stron postanowienia:

Umowę zawiera się na okres do 14 dni od daty ogłoszenia najkorzystniejszej oferty z gwarancją ceny zgodnej z ofertą Wykonawcy przedstawioną w postępowaniu.

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy. Zamawiający informuje, że umowa może zostać anulowana lub rozwiązana w przypadku, gdy wystąpią określone w umowie okoliczności.

15 DODATKOWE INFORMACJE

15.1. Zasady udostępniania dokumentów:

Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na podstawie §5 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego w DPS cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 700 – 1500).

15.2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

15.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15.5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy).

15.6. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

15.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.

15.8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

UWAGA! Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyny.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 24 października 2016 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę samochodu osobowego do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. ZP/21/2016/Pr.Wew
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Katarzyna Michalska-Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2016 05:13