Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie prac sanitarno-pielęgnacyjnych oraz wiązań na drzewostanie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

 

Konstantynów Łódzki, dnia 25-10-2016

ZP/24/2016/Pr.wew

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

 

Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 02 listopada 2016 roku Wykonawcy zamówienia na usługę wykonania prac sanitarno-pielęgnacyjnych oraz wiązań na drzewostanie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim oraz wycinkę drzew do tego przeznaczonych zgodnie z opinią dendrologiczną.

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy ZP/24/2016/pr.wew

 

I. 1.Nazwa firmy oraz adres zamawiającego:

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                           Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:   procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/24/2016/Pr.Wew. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac sanitarno-pielęgnacyjnych oraz wiązań na drzewostanie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim oraz wycinkę drzew do tego przeznaczonych zgodnie z opinią dendrologiczną i załączoną tabelą inwentaryzacyjną w terminie do 05 grudnia 2016 roku.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):77 21 15 00 –7

                                                  77 21 14 00 –6

III. Wymagania dotyczące przeprowadzonych prac.

Wszystkie prace powinny być przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w opinii dendrologicznej.

Zakres prac podany jest w tabeli załączonej do opracowania .Pracami objętych zostało 99 drzew w tym: 5 szt. dębów pomników przyrody. Prace obejmują wykonanie cięć sanitarno-pielęgnacyjno–korygujących oraz założenie na 13 drzewach wiązań. W ramach zadania przewidziane jest usunięcie 9 szt. drzew.

Pnie drzew oraz grube gałęzie mają być pocięte na określoną długość do zagospodarowania przez zamawiającego a gałęzie drobne pocięte na rębaku. Pnie wyciętych drzew powinny być cięte lub frezowane na głębokość 5 cm poniżej poziomu gruntu.

Prace ze względu na położenie terenu prace  powinny być wykonane w większości metodami  linowymi-„alpinistycznymi”

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1.Wykonawca powinien zatrudniać przynajmniej 5 osób (Krótki czas wykonania prac )

Kierujący pracami powinien posiadać potwierdzone kwalifikacje w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi pomników przyrody i drzewostanów parkowych – co należy potwierdzić stosownymi dokumentami.

Prace o charakterze technicznym powinny wykonywać osoby posiadające odpowiedni staż przy pielęgnacji pomników przyrody.

Osoby wykonujące prace techniczne powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz zaświadczenia uprawniające do prac na wysokości.

Wykonawca powinien udokumentować wykonanie co najmniej trzech zadań  polegających na wycince i prowadzeniu prac sanitarno-korygujących ,w tym również drzew pomnikowych na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto w ciągu ostatnich dwóch lat.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:

a) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od opisu warunku.

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu warunku.

c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 5 osobami, które zostaną oddelegowane do zadania.

2. W celu potwierdzenia, że oferowany w dostawie przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V.2. (pkt 5 tabeli).

4. Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

5. Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę formularza ofertowego - załącznik nr 1
do SIWZ, zgodnie z załącznikiem i w formie dopuszczonej przez Zamawiającego.

6. Termin zakończenia ostatecznych prac do 05 grudnia 2016 r.

Należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury i złożenia protokołu zdawczo-odbiorczego – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ

1. W celu wstępnego potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia z postępowania, Wykonawcy wraz z ofertą składają następujące dokumenty:

Lp.

Rodzaj dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ).

2.

Formularz asortymentowo-cenowy  - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał nr 7 do SIWZ)

3.

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 2 do SIWZ).

4.

Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

5.

Oświadczenie, posiada potwierdzone kwalifikacje w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi pomników przyrody i drzewostanów parkowych i w każdej chwili może je przesłać na prośbę Zamawiającego.- (zał nr 6)


2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań, Zamawiający żąda w wyznaczonym przez siebie terminie następujących dokumentów:

L.p.

Rodzaj dokumentu

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

5.

Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 3 do SIWZ), że:

 upoważnione do tych prac osoby posiadają odpowiednie przeszkolenie oraz zaświadczenia uprawniające do prac na wysokości i na prośbę Zamawiającego prześle je do jego siedziby.

Inne dokumenty:

6.

Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SIWZ), że:

1) zatrudnia co najmniej 5 osób, które oddeleguje do powyższego zadania;

2) zrealizował co najmniej 3 zadania polegające na wycince i prowadzeniu prac sanitarno-korygujących, w tym również drzew pomnikowych na kwotę nie mniejszą niż 50000 zł brutto w ciągu ostatnich dwóch lat, co zresztą udokumentuje dołączając odpowiednie dokumenty do oferty.

3)posiada odpowiednie  siły i środki do wykonania zadania

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej p. 143 ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02-11-2016 do godziny 10.00.

2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać np. następująco:

„DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI”, ul. BECHCICE 3, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Konkurs ofert na wykonanie prac sanitarno-pielęgnacyjnych oraz wiązań na drzewostanie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim oraz wycinkę drzew do tego przeznaczonych zgodnie z opinią dendrologiczną. ZP/24/2016/Pr.Wew

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i faksu Wykonawcy.

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. w budynku Administracji Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, w dniu 02-11-2016 r. o godzinie 10.30

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

70%

70 punktów

2.

Termin wykonania prac

20%

20 punktów

3.

Ocena możliwości i fachowości wykonania prac na podstawie wykonanych wcześniej prac

10%

10 punktów

 

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

Σ = Wp1 + Wp2+Wp3

 

Gdzie: Wp1      - wartość punktowa za kryterium „Cena”

            Wp2      - wartość punktowa za kryterium „Termin wykonania prac”

            Wp3      - wartość punktowa za kryterium „Ocena fachowości”

                       

2.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (Wp1)

Kryterium Cena oceniane będzie wg wzoru:

 

Wp1 = R x (Cmin / Cob)

 

Gdzie: R         - ranga w ocenie (tj. 70 pkt)

                        Cmin     - cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)

                        Cob       - cena oferty badanej

 

2.2. Zasady oceny kryterium „Termin wykonania prac(Wp2)

Ocena kryterium „Termin wykonania prac” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu wykonania prac, przy czym maksymalny wymagany termin wykonania prac wynosi 21 dni. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin wykonania prac” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) wykonanie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia                     Wp2 = 20 pkt.,

2) wykonanie powyżej 21 dni od dnia złożenia zamówienia          Wp2 = 0 pkt,

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin wykonania prac” wynosi 20 pkt.

Ocena kryterium „Możliwości i fachowość wykonanych prac” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach możliwości i fachowość prac, przy czym minimalna ilość wykonanych tego typu zadań wynosi 3. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „możliwości i fachowość wykonanych prac” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) wykonanie minimum 3 prac ( i więcej) w ciągu 2 lat przed dniem złożenia zamówienia  Wp3 = 10 pkt.,

2) wykonanie poniżej 3 prac w ciągu 2 lat przed dniem złożenia zamówienia                          Wp3 = 0 pkt,

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Możliwości i fachowość wykonanych prac” wynosi 10 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 96 ust. 3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016 poz. 1128), z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego u Zamawiającego cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 7:30 – 15:00).

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-8 ustawy.

7. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

UWAGA! Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyny.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Hubert Kowalski

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie prac sanitarno-pielęgnacyjnych oraz wiązań na drzewostanie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Katarzyna Michalska-Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2016 19:45