Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 8 grudnia 2016 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę suszarki bębnowej z pompą ciepła do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. ZP/31/2016/Pr.Wew

 

Konstantynów Łódzki, dnia 02-12-2016

ZP/31/2016/Pr.wew

 

 

Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 08 grudnia 2016 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę suszarki bębnowej z pompą ciepła do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy ZP/31/2016/pr.wew

 

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N C H   W A R U N K Ó W

Z A M Ó W I E N I A

 

1. Nazwa firmy oraz adres zamawiającego:

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                            Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:     procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/31/2016/Pr.Wew. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie w okresie do 28-12-2016 własnym transportem i na własny koszt suszarki bębnowej z pompą ciepła zgodnej z zamówieniem w wyznaczonym terminie w dni robocze w godz. 7.00-15.00 do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3. Oferty należy składać w PLN.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.32.11-5.

Wymogi dotyczące suszarki:

 •  bębnowa z pompą ciepła z podgrzewem elektrycznym
  -wsad min. 13 kg.
 • -zapotrzebowanie mocy poniżej 4 kW
  -bęben wewnętrzny  ze stali nierdzewnej
 • - rewers bębna (opcja )
  -oblachowanie ze stali nierdzewnej lub blachy malowanej proszkowo
 • -krótki czas suszenia
  -prosta i czytelna (jednoznaczna ) obsługa
 • -łatwe czyszczenie filtrów
 • -niskie koszty eksploatacji
  -łatwy dostęp do wszystkich podzespołów
  -trwała w pełni przemysłowa konstrukcja
  -instrukcja i katalog części w języku polski
  -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 • -mikroprocesor; w pełni programowalny sterownik  mikroprocesorowy  z komunikatami w języku polskim

Wymagany jest serwis fabryczny przez okres 10 lat od daty produkcji.

Naprawa w terminie 72 godzin od terminu przyjęcia zgłoszenia.

Dostawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na dostarczoną suszarkę.

Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia informacji dotyczących terminów napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, jak również dostępności części i terminu realizacji zamówienia.

Przewóz zamówionego towaru odbędzie się własnym transportem Wykonawcy  połączony z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS

Przy dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

 1. Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.
 2. Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.
 3. Uruchomienia i instruktażu obsługi suszarki

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Odbioru jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania dostarczanego produktu.

Firma musi istnieć nie krócej niż 5 lat na polskim rynku.

4. Dostawa będąca przedmiotem niniejszej umowy zostanie zrealizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do 28-12-2016 r. w oparciu o zamówienie określające termin dostawy na podstawie ceny podanej w formularzu asortymentowo-cenowym oferty. Oferty należy składać w PLN.

Należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

5.  Termin wykonania zamówienia:. Umowa będzie obowiązywała : do 28-12-2016

6.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnianie przez wykonawcę warunków analogicznych jak wynikających z art 22 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późniejszymi zmianami oraz spełnienie w złożonej ofercie wymogów analogicznych jak określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 

Lp.

Rodzaj dokumentu

Okres ważności dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Brak wymagań co do okresu ważności

2.

Formularz asortymentowo-cenowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ w wybranych zakresach.

Brak wymagań co do okresu ważności

3.

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 3 do SIWZ).

Brak wymagań co do okresu ważności

 

 

4.

Aktualny odpis z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo w stosunku do osób fizycznych – wpis do ewidencji ; dopuszczalny jest odpis z rejestru CEIDG; Firma musi istnieć nie krócej niż 5 lat na polskim rynku.

Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5.

Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli.

Aktualne

6.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał 4

Brak wymagań co do okresu ważności

7.

Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony
katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2, jak również dokumenty zawierające dokładny opis techniczny urządzenia i ilustrujący parametry.

Brak wymagań co do okresu ważności

 

Oferta musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza pisemną formę przekazywania oświadczeń i dokumentów. W razie przekazywania informacji faksem doręczenie informacji jest potwierdzane zwrotnym faksem.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:

 p. Jan Kmieciński, p. Ewa Chojnowska-Owczarek – tel. 42 2111210;

p. Katarzyna Michalska-Dróżka – tel. 609-659-215 (względy formalne oferty).

11.Wadium nie jest wymagane

12.Termin związania ofertą: do 28-12-2016

13.Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego - Załączniki do specyfikacji podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Oferta jest składana w zamkniętej kopercie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą mailową , przy czym każdy z dokumentów musi zawierać potwierdzenie zgodności z oryginałem , podpisane przez upoważnione osoby. Oferty należy składać w PLN.

14.Miejsce oraz termin składanie i otwarcia ofert:

1. Składanie ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego- Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”, Bechcice 3, Konstantynów Łódzki, pokój 143 -  sekretariat do dnia 08-12-2016 do godziny 10.00. Oferta może być złożona w dni robocze w godz. 7.00-15.00. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach (prosimy o dołączenie dokumentów w kolejności określonej w rozdziale V.1. (tabela)) należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

„Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”,

95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3, sekretariat – pok. 143,

Konkurs ofert – Dostawa suszarki bębnowej z pompą ciepła. Nr sprawy ZP/31/2016/Pr.Wew”

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania.

4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i faksu Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-12-2016 o godzinie 10.30.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele wykonawców

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

Ceną będzie cena brutto dostawy asortymentu do DPS Konstantynów

Podany w Specyfikacji (załącznik nr 2) - produkt nie jest wiążący w sensie nazwy, natomiast po stronie oferenta leży udokumentowanie, że jego oferta jest równoważna pod względem użytkowym, funkcjonalnym i bezpieczeństwa  z produktem przedstawionym w Specyfikacji.

Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia informacji dotyczących terminów napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, jak również dostępności części i terminu realizacji zamówienia.

Ustalono system oceny ofert, w którym:

Kryterium - cena stanowi 80%;

kryterium - termin realizacji zamówienia – 10%; 

kryterium – okres gwarancji (min. 24 m-ce, spodziewany 36 m-cy)  – 10%;

 

Konkurs wygrywa ofert, która zdobywa najwięcej punktów. Wartość dostaw nie może przekroczyć kwoty, którą zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Ustalono punktowy system oceny ofert w którym:

 1. cena dostawy stanowi 80% wartości porównawczej

Ad. I. Wartość punktowa ceny oferty przeliczona zostanie wg wzoru:

 

                                Najniższa cena brutto dostawy zaoferowana w postępowaniu

Wartość punktowa ceny =     ------------------------------------------------------  x 80 pkt.

                                               Cena badanej oferty dostawy brutto        

Zasady oceny kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Ocena kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach okresu dostawy, przy czym maksymalny wymagany okres dostawy wynosi 7 dni.

Komisja konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin realizacji zamówienia” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) 8-15 dni  realizacji zamówienia                                0 pkt.,

2) 7 dni realizacji zamówienia i mniej                        10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia” wynosi 10 pkt.

Ocena ostateczna dla kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostanie obliczona wg wzoru:

 

Liczba punktów = (Tmin / Tbad) x 10pkt

 

Gdzie:  Tbad        - punkty za zadeklarowany okres realizacji zamówienia oferty badanej

           Tmin        - maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.

 

Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji”

Ocena kryterium „Okres gwarancji” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach okresu gwarancji, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 m-ce.

Komisja konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „okres gwarancji” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) 36 m-ce gwarancji                         10 pkt.,

2) 35-24 m-ce gwarancji                       5 pkt.

2) 23 i  mniej                                   0 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji” wynosi 10 pkt.

Ocena ostateczna dla kryterium „Okres gwarancji” zostanie obliczona wg wzoru:

 

Liczba punktów = (Tbad / Tmax) x 10pkt

 

Gdzie:  Tbad        - punkty za zadeklarowany okres gwarancji oferty badanej

           Tmax       - maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „Okres gwarancji”.

 

 

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Obliczeń dokona komisja konkursowa i ona też porówna oferty. Uzyskanie największej łącznej ilości punktów decyduje o wyborze wykonawcy dostaw.

15.Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Brak szczególnych wymogów. Po poinformowaniu wykonawcy o tym, iż jego oferta wygrała, Wykonawca zgłasza się do zamawiającego w celu podpisania umowy.

16. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:

W umowie zostanie zawarty zapis o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niesolidnego wykonywania dostawy lub niezgodnych z ofertą parametrów technicznych produktu. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

17.Istotne dla stron postanowienia:

Umowę zawiera się na okres do 28-12-2016 z gwarancją ceny zgodnej z ofertą Wykonawcy przedstawioną w postępowaniu. Umowa zostaje zawarta :

- od dnia zawarcia do 28 grudnia 2016

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy. Zamawiający informuje, że umowa może zostać anulowana lub rozwiązana w przypadku, gdy wystąpią określone w umowie okoliczności.

18 DODATKOWE INFORMACJE

1. Zasady udostępniania dokumentów:

Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na podstawie §5 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego w DPS cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 700 – 1500).

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy).

6. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia informacji dotyczących terminów napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, jak również dostępności części i terminu realizacji zamówienia.

  7. Zamawiający wymaga, aby przewóz zamówionego towaru odbył się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

 1. Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonego towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.
 2. Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Odbioru jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania dostawy.

8. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych. Oferty należy składać w PLN.

10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 8 grudnia 2016 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę suszarki bębnowej z pompą ciepła do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. ZP/31/2016/Pr.Wew
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Katarzyna Michalska-Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2016 15:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż