Historia DPS Konstantynów

HISTORIA   DOMU   POMOCY   W   KONSTANTYNOWIE   ŁÓDZKIM.

 

Za datę powstania Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim przyjmuje się 15.05.1956r. Pierwsza nazwa to Państwowy Zakład Specjalny w Żabiczkach. W tym czasie zostały przyjęte pierwsze mieszkanki. W czasie funkcjonowania Dom kilkakrotnie zmienił swoją nazwę. Niezmienne pozostało to, że od chwili powstania Dom był przeznaczony dla kobiet. Kobiety upośledzone, chore nerwowo i psychicznie znajdowały tu spokój, bezpieczeństwo, akceptację. Taka idea Domu pozostała do dziś. Pracujący w Domu dla jego mieszkańców pragną stworzyć namiastkę domu rodzinnego.

W pierwszych latach istnienia Dom dysponował skromną kadrą. Byli to ludzie często nie posiadający żadnych kwalifikacji. Środki na jego utrzymanie też były niewielkie. Wiele koniecznych prac wykonywano we własnym zakresie.

W dokumentach archiwalnych zachowały się akta wskazujące na to, że przez krótki okres czasu pracami przy powstaniu Domu kierował pan Henryk Ryszewski. Jednak oficjalne  za pierwszego dyrektora Domu uważa się Erazma Wakulińskiego. Po nim Domem kierowali: Stanisław Pracki, Jan Adamczewski, Tadeusz Kubiak, Teresa Jordan, Jan Szawel i obecnie pracujący dyrektor Hubert Kowalski. Każdy dyrektor podczas swojej pracy napotykał na wiele trudności, które musiał pokonać. Wszyscy mają udział w obecnym wizerunku Domu.

Należy zwrócić uwagę, że w 1980 roku po raz pierwszy w historii Domu stanowisko dyrektora zostało powierzone kobiecie, pani Teresie Jordan. Dzięki niej zaczęto też prowadzić kronikę Domu. Wiele informacji zachowało się dzięki zapisom w tej kronice.

W swej długiej historii Dom przechodził wiele reorganizacji. Odchodzili i przychodzi nowi pracownicy. Z zachowanych dokumentów wynika, że od powstania Domu przewinęło się ich około 600. Były też osoby, które po odejściu ponownie do nas wracały. Łącznie Dom w Konstantynowie był miejscem dłuższych lub krótszych pobytów dla  ponad 1100 podopiecznych. Trudno w to teraz uwierzyć, ale niektóre mieszkanki nie posiadały żadnych dokumentów na podstawie których można by ustalić ich tożsamość.

Istotną rolę w funkcjonowaniu Domu odgrywało pomocnicze gospodarstwo rolne położone w pobliżu. Hodowla trzody chlewnej, bydła, drobiu i ryb miała w tym czasie zasadniczy wpływ na żywienie. Praca w gospodarstwie stanowiła także jedną z form rehabilitacji pensjonariuszek.

Obecnie Dom zamieszkuje 190 kobiet cierpiących na różne schorzenia i w różnym wieku. Uczestniczą one udział w różnych formach terapii. Organizowanej przez Dom. Chętnie wyjeżdżają na wycieczki, wczasy. Dyrektor przy współudziale pracowników chce stworzyć taki Dom, w którym mogą się spełniać indywidualne pragnienia mieszkańców. Jest to bardzo trudne, ale ten cel przyświeca mu przez cały czas. 

W Domu zatrudnionych jest około 100 pracowników. Jest to obecnie kadra doskonale wykwalifikowana i doświadczona. Wiele osób podwyższa swoje kwalifikacje przy pełnej akceptacji dyrektora i jego pomocy. 

Olbrzymi nacisk w pracy Domu kładzie się na terapię. Działa wiele kółek zainteresowań między innymi: sekcja sportowa, kółko art.-terapeutyczne, kółko plastyczne, kółko kulinarne, kółko biblioterapeutyczne. W kołach zainteresowań pensjonariuszki podtrzymują wyuczone umiejętności, a także uczą się nowych. W latach 90-tych powstała i działająca do dziś grupa teatralna „Jutrzenka”. Może się ona pochwalić wieloma sukcesami. Wyróżnienia i nagrody dla pensjonariuszek biorących udział w różnych imprezach to wynik dobrej współpracy personelu z podopiecznymi i wiedzy zawodowej personelu Domu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Historia DPS Konstantynów
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.09.2005 22:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż