wersja do wydruku Izabela Bazan 15.09.2005 09:34

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do kotłowni opałowej mieszczącej się w Pabianicach, 95-200 Pabianice przy ul.Traugutta 6a

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI OPAŁOWEJ
MIESZCZĄCEJ SIĘ W PABIANICACH,
95-200 PABIANICE PRZY UL.TRAUGUTTA 6a

    1.ZAMAWIAJĄCY:
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   ul. Traugutta 6a 95-200 Pabianice
   NIP: 731-17-21-449
   REGON:472212819
   tel. (042) 215-66-05, fax. (042) 215-66-05
   e-mail: jgrabowski@pcpr-pabianice.pl

2.OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 dostawę oleju opałowego do kotłowni opałowej mieszczącej się w Pabianicach, 95-200 Pabianice     przy ul. Traugutta 6a.

3.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę    oleju opałowego do kotłowni opałowej mieszczącej się w Pabianicach, 95-200 Pabianice przy ul. Traugutta 6a” zwaną dalej SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a, parter, pok. nr 3/4 codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w godzinach 900 – 1500, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest bezpłatna.

4. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości do 14.000 litrów – cyklicznie w okresie od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne do dnia 30.04.2006 r. do kotłowni olejowej mieszczącej się w Pabianicach, 95-200 Pabianice przy ul. Traugutta 6a.

 Olej opałowy powinien spełniać wymagania obowiązującej w Polsce normy jakościowej PN-C-960224:L1.

                                         

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 Główny przedmiot

 23.12.21.00-9

 Dodatkowe przedmioty

 ---

5. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

6.NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

7.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawy oleju opałowego w terminie od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne w 2005 roku do dnia 30.04.2006 r.

8.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie z Rozdziałem I „Instrukcja dla wykonawców” pkt. VIII 1 i 2 – opis warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1.   Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i  ustawy.
  2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  3. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadają uprawnienia określone przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348), (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1504) na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
  4. Spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ (zgodnie z Rozdziałem I „Instrukcja dla wykonawców” pkt. X – informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu).

9 WADIUM: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

      1.Cena – 100 %,

11.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a, parter pok. nr 3/4, codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w godzinach 800 – 1600.

 Termin składania ofert upływa w dniu 3 października 2005 r. o godzinie 1000.   Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 października 2005 r. o godzinie 1030 w pok.    nr 16 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a.

 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Pabianice, dnia 15.09.2005 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do kotłowni opałowej mieszczącej się w Pabianicach, 95-200 Pabianice przy ul.Traugutta 6a
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Izabela Bazan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.09.2005 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż