wersja do wydruku Beata Nowicka 09.08.2017 11:30

Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. płac

Dom Pomocy Społecznej

w Pabianicach ul. Wiejska 55/61

ogłasza nabór na wolne stanowisko

inspektora ds. płac

 

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne.

 

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw   

  publicznych,

- posiada minimum wykształcenie średnie oraz łącznie co najmniej 5 letni  

  staż pracy w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

 

Wymagania dodatkowe.

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość obsługi komputera.

 

 

      2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

 

                 Inspektor ds. płac prowadzi całokształt zagadnień związanych

z wynagrodzeniami osobowymi pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz obsługę rzeczową i finansową zakładowego fundusz świadczeń socjalnych.

 

 

W szczególności do zadań inspektora ds. płac należy:

 

 1. Sporządzanie list płac oraz prowadzenie kart wynagrodzeń  pracowników
 2. Wyliczanie zasiłków  chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich oraz   

      prowadzenie kart zasiłkowych pracowników

 1. Sporządzanie zestawień funduszu płac.
 2. Prowadzenie analizy i statystyki związanej z poziomem zatrudnienia w  

      DPS.

 1. Sporządzanie  kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania funduszu

      płac oraz poziomu zatrudnienia.

 1. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków  ich rodzin   

 z ubezpieczeń .

 1. Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, chorobowe, wypadkowe,

      zdrowotne   i naliczanie składek na fundusz pracy.

 1. Prowadzenie rozliczeń i sprawozdań  związanych  z Zakładem

      Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Prowadzenie rozliczeń związanych z podatkiem dochodowym od osób  

      fizycznych.

 1. Prowadzenie działalności socjalnej zakładu na rzecz pracowników  i  ich

      rodzin    w zakresie rzeczowym i  finansowym

 1. Dokonywanie wstępnej oceny celowości wydatków związanych

      z zakupem artykułów piśmienno – biurowych

 1. Zakup oraz ewidencjonowanie rozchodów artykułów piśmiennych

      i  biurowych.

 1. Pełnienie roli pracownika pierwszego  kontaktu  w  odniesieniu do

      mieszkańców, którzy dokonali takiego wyboru.

 1. Prowadzenie i  koordynacja prac związanych z tworzeniem i realizacją

      planów opieki indywidualnej w odniesieniu do mieszkańców,  dla  

      których pełniona jest rola pracownika pierwszego kontaktu.

 1. Dokonywanie stałej samokontroli wykonywanej przez siebie pracy 

      w oparciu o bieżącą  znajomość obowiązujących przepisów ogólnych

      oraz szczegółowych obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w  

      Pabianicach, a związanych  z charakterem zadań.

 1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, bhp, p/poż,  i sanitarno –

      epidemiologicznych.

 1. Wykonywanie innych czynności zlecanych przez przełożonego,

      związanych z posiadanymi kwalifikacjami, a nie ujętych w niniejszym

      zakresie obowiązków.

 

 1.  Wymagane dokumenty.

 

     - CV, list motywacyjny,

     - kserokopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe  

       ( dyplom, świadectwa pracy)

     - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

     - kserokopie dowodu osobistego,

     - zgoda na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

 

               Budynek murowany, 3 kondygnacyjny, wyposażony w windę położony przy ulicy Wiejskiej 55/61.    Praca przy biurku i komputerze.

Praca jednozmianowa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7³º- 15³º.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

               W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w DPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

 1.                Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście

      w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej

      55/61 (pokój nr1) do dnia 25 sierpnia 2017 do godz. 10ºº.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami za stanowisko inspektora ds. płac odbędą się w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 10ºº, w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61.

 

                      Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko zostanie ogłoszona zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. płac
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Beata Nowicka
Informację wytworzył:Beata Nowicka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2017 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż