Konstantynów Łódzki, dnia 14-08-2018

ZP/16/2018/Pr.wew

 

 

Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 24 sierpnia 2018 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę nowego samochodu osobowego dziewięcioosobowego (kierowca +8) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy ZP/16/2018/pr.wew

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

1. Nazwa firmy oraz adres zamawiającego:

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                            Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:     procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/16/2018/Pr.Wew. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Strona, na której umieszczono specyfikację: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego szt. 1 dziewięcioosobowego (kierowca +8 ) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnego z zamówieniem, w wyznaczonym terminie do 30 listopada 2018 w godz. 7.00-15.00 do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1

Warunki i parametry wymagane:

Lp.

Cecha pojazdu

Wymagania Zamawiającego

1

Marka samochodu

dowolna

2

Samochód fabrycznie nowy(nie rejestrowany)przystosowany do przewozu 9 osób (kierowca+8) niepełnosprawnych ,w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim

TAK

3

Rok produkcji

2018

4

Homologacja auta bazowego

TAK

5

Minimalne wymiary

długość-5410

wysokość-2450

szerokość-1900 (bez lusterek)

rozstaw osi min.-3400

6

Typ nadwozia

Osobowy w pełni tapicerowany

7

Silni wysokoprężny z turbodoładowaniem

Nie mniej niż 130KM

8

Pojemność silnika

Nie mniej niż 2000 cm 3

9

Rodzaj paliwa

ON; klasa co najmniej EURO 5,

10

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym

Nie więcej niż 8,5 l

11

Skrzynia manualna

5+1

12

Regulacja kolumny kierowniczej

TAK

13

Wspomaganie układu kierowniczego

TAK

14

Poduszka powietrzna kierowcy

TAK

15

Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa

TAK

16

Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane

TAK

17

Elektrycznie sterowane szyby -przód

TAK

18

Zbiornik paliwa

Nie mniej niż 70L

19

Podwójna kanapa pasażera z przodu

TAK

20

Min. radio -odtwarzacz z CD z nagłośnieniem pojazdu lub inne

TAK

21

Obrotomierz

TAK

22

Oświetlenie w podsufitce

TAK

23

O świetlenie przedziału pasażerskiego

TAK

24

System ABS+EBD lub równoważny

TAK

25

Awaryjne zaczepy holownicze przód i tył

TAK

26

Centralny zamek sterowany zdalnie, auto - alarm

TAK

27

Regulacja wysokości fotela kierowcy przynajmniej w trzech płaszczyznach

TAK

28

Pozostałe siedzenia z zagłówkiem i regulacją wysokości

TAK

29

Przesuwane prawe drzwi boczne

TAK

30

Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone

TAK

31

Pełne przeszklenie samochodu

TAK

32

Klimatyzacja dwustrefowa (przód i tył pojazdu)

TAK

33

Pełno wymiarowe koło zapasowe

TAK

34

Lakier zwykły lub metaliczny

TAK

35

Hamulce tarczowe przód i tył

TAK

36

System ESP lub równoważny

TAK

37

Dywaniki gumowe przód i tył

TAK

38

Zestaw głośnomówiący fabryczny

TAK

39

Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych

TAK

40

Koło zapasowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem, gaśnica , trójkąt

TAK

41

Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego

TAK

42

Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku

TAK

43

Gwarancja na podzespoły mechaniczne obejmująca wszystkie elementy auta ,bez względu na przebieg kilometrów

24 miesiące

44

Gwarancja na powłokę lakierniczą

minimum  24 miesiące

45

Gwarancja na perforacje blach

minimum 5 lat

46

Assistance

minimum 12miesięcy

47

Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych

TAK

48

Poręcze(poręcz)przy drzwiach bocznych przesuwnych ułatwiające wsiadanie

TAK

49

Czujniki parkowania z tyłu samochodu

TAK

 

50

Szeroko stopień ułatwiający wsiadanie -wysuwany mechanicznie pod progiem drzwi przesuwnych

TAK

51

Rozprowadzenie klimatyzacji fabrycznej wzmocnionej dodatkowym parownikiem

TAK

52

Adaptacja do przewozu osób niepełnosprawnych;

1)Dwa rzędy foteli trzyosobowych (fotele z możliwością szybkiego demontażu)

2)jeden komplet mocowań do wózka inwalidzkiego

3)najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego do pojazdu

4)podsufitka tapicerowana; boczki wykończone tworzywem lub tapicerowane

5)tapicerka foteli w pojeździe jednakowa

6)podłoga z tworzywa antypoślizgowa łatwo zmywalna na całej długości lub inna

7)oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych

TAK

 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd - badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy i modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych.

Odbioru jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik Odbiorcy. Osoba dostarczająca samochód zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia pojazdu. Potwierdzeniem przejęcia pojazdu jest protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Termin wykonania od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty   do 30 listopada 2018.

Należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 14 dni.

5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnianie przez wykonawcę warunków analogicznych jak wynikających z art 22 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późniejszymi zmianami oraz spełnienie w złożonej ofercie wymogów analogicznych jak określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 

Lp.

Rodzaj dokumentu

Okres ważności dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Brak wymagań co do okresu ważności

2.

Informacja o parametrach technicznych oferowanego auta – zał. 2

Brak wymagań co do okresu ważności

3.

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 3 do SIWZ).

Brak wymagań co do okresu ważności

 

 

4.

Aktualny odpis z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo w stosunku do osób fizycznych – wpis do ewidencji ; dopuszczalny jest odpis z rejestru CEIDG;

Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5.

Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli.

Aktualne

6.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał 4

Brak wymagań co do okresu ważności

 

Oferta musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza pisemną formę przekazywania oświadczeń i dokumentów. W razie przekazywania informacji faksem doręczenie informacji jest potwierdzane zwrotnym faksem.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:

 p. Jan Kmieciński, – tel. 42 2111210;

p. Katarzyna Michalska-Dróżka – tel. 609-659-215 (względy formalne oferty).

8.Wadium nie jest wymagane

9.Termin związania ofertą: 30 dni

10.Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego - Załączniki do specyfikacji podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Każdy wykonawca może złożyć wiele ofert. Oferta jest składana w zamkniętej kopercie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

11.Miejsce oraz termin składanie i otwarcia ofert:

11.1. Składanie ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego- Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”, Bechcice 3, Konstantynów Łódzki, pokój 143 - sekretariat do dnia 24-08-2018 do godziny 10.00. Oferta może być złożona w dni robocze w godz. 7.00-15.00. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

11.2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach (prosimy o dołączenie dokumentów w kolejności określonej w rozdziale V.1. (tabela)) należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

„Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”,

95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3, sekretariat – pok. 143,

Konkurs ofert – Dostawa nowego samochodu osobowego dziewięcioosobowego (kierowca +8 ) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr sprawy ZP/16/2018/Pr.Wew”

11.3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania.

11.4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i faksu Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-08-2018 o godzinie 10.30.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele wykonawców

11.5.Opis sposobu obliczenia ceny.

Ceną będzie cena brutto dostawy samochodu osobowego podana na formularzu ofertowym.

Cena oferty musi uwzględniać wszelkie elementy cenotwórcze (jak ubezpieczenie, podatki, opłaty, cła, transport oraz pozostałe).

Cena musi być podana w złotych polskich i groszach ( 2 miejsca po przecinku) zgodnie z zasadami matematycznymi. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Cena nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

W przypadku zmiany obowiązujących na terenie RP przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany cen.

11.6.Ustalono system oceny ofert, w którym:

Kryterium - cena - 85%;

kryterium – Gwarancja na podzespoły mechaniczne- 15 %

-2 lata         0 pkt

-3 lata         5 pkt

-4 lata         10 pkt

- 5 lat          15 pkt

Konkurs wygrywa oferta, która zdobywa najwięcej punktów. Wartość dostawy nie może przekroczyć kwoty, którą zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Ustalono punktowy system oceny ofert, w którym:

  1. cena dostawy stanowi 85% wartości porównawczej. Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

 

                                Najniższa cena brutto dostawy zaoferowana w postępowaniu

Wartość punktowa ceny =     ------------------------------------------------------  x 85 pkt.

                                               Cena badanej oferty dostawy brutto        

II. Zasady oceny kryterium „Gwarancja na podzespoły mechaniczne- 15 %

Ocena kryterium „Gwarancja na podzespoły mechaniczne” zostanie dokonana na podstawie oferty.

Komisja konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Gwarancja na podzespoły mechaniczne” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

-2 lata         0 pkt

-3 lata         5 pkt

-4 lata         10 pkt

- 5 lat          15 pkt

Ocena ostateczna dla kryterium „Gwarancja na podzespoły mechaniczne” zostanie obliczona wg wzoru:

 

Liczba punktów = (Tmax / Tbad) x 15pkt

 

Gdzie:  Tbad        - punkty za zadeklarowany okres gwarancyjny na podzespoły mechaniczne oferty badanej

           Tmax       - maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „Gwarancja na podzespoły mechaniczne”.

 

 

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Obliczeń dokona komisja konkursowa i ona też porówna oferty. Uzyskanie największej łącznej ilości punktów decyduje o wyborze wykonawcy dostaw.

12.Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Brak szczególnych wymogów. Po poinformowaniu wykonawcy o tym, iż jego oferta wygrała, Wykonawca zgłasza się do zamawiającego w celu podpisania umowy.

13. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:

W umowie zostanie zawarty zapis o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niesolidnej dostawy lub niezgodnych z ofertą parametrów technicznych produktu. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

14.Istotne dla stron postanowienia:

Umowę zawiera się na okres do 10 listopada od daty ogłoszenia najkorzystniejszej oferty z gwarancją ceny zgodnej z ofertą Wykonawcy przedstawioną w postępowaniu.

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy. Zamawiający informuje, że umowa może zostać anulowana lub rozwiązana w przypadku, gdy wystąpią określone w umowie okoliczności.

15 DODATKOWE INFORMACJE

15.1. Zasady udostępniania dokumentów:

Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na podstawie §5 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego w DPS cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 700 – 1500).

15.2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

15.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15.5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy).

15.6. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

15.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.

15.8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

16. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

2. Informacja o parametrach przedmiotu oferty – zał.2

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zał. Nr 3;

4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 4

 

UWAGA! Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyny.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na dostawę nowego samochodu osobowego dziewięcioosobowego (kierowca +8) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:14.08.2018 09:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Kmieciński
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:14.08.2018 09:11