wersja do wydruku Beata Nowicka 20.08.2018 08:40

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE  O NABORZE  NA  WOLNE  

KIEROWNICZE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

               Dom  Pomocy  Społecznej  w  Pabianicach  ul.  Wiejska 55/61 ogłasza z dniem 20  sierpnia 2018 roku  otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko – kierownika działu ds. eksploatacji i remontów.

 

  1. Wymagania niezbędne.

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw   

  publicznych,

- wykształcenie wyższe,

- znajomość przepisów w zakresie realizowanych zadań,

- łącznie  co najmniej 3 lat stażu pracy   

  terytorialnego.

 

      2. Wymagania dodatkowe.

- umiejętność pracy w zespole,

- samodzielność w podejmowaniu decyzji,

- znajomość obsługi komputera,

- nieposzlakowana opinia,- niekaralność za przestępstwo popełnione  

  umyślnie.

 

      3.  Zakres wykonywanych zadań.

          Kierownik  działu ds. eksploatacji i remontów zajmuje się całokształtem  zadań technicznych związanych z obiektami Domu Pomocy Społecznej oraz ich wyposażeniem w celu osiągnięcia i utrzymania  niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania Domu.

 

W szczególności do zadań  kierownika działu ds. eksploatacji i remontów należy;

  1. Prowadzenie całokształtu gospodarki inwestycyjnej i remontowej Domu

Pomocy   Społecznej.

  1. Dokumentowanie okresowych przeglądów technicznych budynków i sprzętu.

3   Planowanie perspektywiczne i bieżące  prac remontowych i inwestycyjnych. 

4   Nadzór nad utrzymaniem należytej sprawności instalacji  elektrycznej,    

     centralnego   ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i urządzeń 

     sygnalizacyjnych.

5.  Usuwanie bieżących awarii i uszkodzeń poprzez koordynowanie pracy    

     pracowników  DPS lub zlecanie prac  właściwym wykonawcom.

6.  Zlecanie i dokumentowanie wszystkich prac związanych z inwestycjami,

      gospodarką  remontową, zakupami inwestycyjnymi itp. zgodnie

     z   Prawem zamówień publicznych lub wewnętrznymi procedurami.

7.  Bieżące prowadzenie książki obiektu budowlanego  wraz z kartami 

     remontowymi urządzeń technicznych.

  1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p-poż. przez pracowników DPS.

 

4. Wymagane dokumenty.

    - życiorys (CV)

    - kwestionariusz osobowy

    - kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,

    - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

    - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku   

       kierownika działu ds. eksploatacji i remontów,

    -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

       zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

       rekrutacji zgodnie   z ustawa o ochronie danych osobowych,

    -  kserokopie dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność ( dotyczy 

       kandydatów posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności).

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

    Budynek murowany  5 kondygnacyjny, wyposażony w windę położony przy ulicy  Łaskiej 86 i budynek murowany 3 kondygnacyjny, wyposażony

w windę położony przy ulicy Wiejskiej 55/61.  Praca zarówno przy biurku

i komputerze jak i na terenie obu  obiektów.  Praca jednozmianowa, od poniedziałku do piątku w godzinach  7³° - 15³°.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
                   
W miesiącu poprzedzającym  datę ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

                   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach  ul. Wiejska 55/61 ( pokój nr 1)

do dnia 31 sierpnia  2018 do godz. 10ºº.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko kierownika ds. eksploatacji i remontów odbędą się  3 września 2018 o godz. 10°° w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy  ul. Wiejskiej 55/61.

                    Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko zostanie ogłoszona zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

Pabianice, dnia 20.08.2018                                     Dyrektor

                                                                           Domu Pomocy Społecznej

                                                                           Maria Chmielewska                                           

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Beata Nowicka
Informację wytworzył:Beata Nowicka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2018 08:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż