wersja do wydruku Dorota Chojak 04.12.2006 12:50

Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak

Przewodniczący Rady Powiatu
Florian Wlaźlak

Biuro Rady Powiatu
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
budynek A, pok. nr 9

tel. +48 42 225-40-16
fax +48 42 225-40-44

Zakres obowiązków Przewodniczącego Rady

§ 15. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.

§ 16. Przewodniczący Rady:
1) zwołuje sesje Rady z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 ustawy, nadzoruje jej przygotowanie i przewodniczy obradom, - 1) Dodany przez § 1 pkt. 1 Uchwały Nr LVII / 237 /05 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pabianickiego (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego Nr 253, poz. 2530).

2) ustala porządek sesji z uwzględnieniem planu pracy i wniosków Zarządu zgłoszonych w odpowiednim terminie

3) przeprowadza głosowanie jawne nad projektami uchwał,

4) występuje z projektami uchwał w szczególności w sprawach organizacyjnych Rady i jej komisji,

5) przygotowuje projekty programu i planów działania Rady oraz koordynuje je z projektami planów pracy komisji,

6) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym,

7) zleca komisjom rozpatrzenie określonych spraw i opiniowanie projektów uchwał

8) nadzoruje w imieniu Rady terminowość i kompletność wykonywania uchwał Rady,

9) prowadzi rejestr klubów radnych i informuje Radę o zmianach w ich składach,

10) przyjmuje regulaminy klubów radnych, przedkładane przez ich przewodniczących,

11) występuje do Rady z wnioskami dyscyplinującymi radnych,

12) przyjmuje przed sesją poprawki do projektów uchwał,

13) zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady, następnej kadencji,

14) udziela upoważnienia wiceprzewodniczącym do prowadzenia obrad lub do wykonywania czasowo obowiązków Przewodniczącego Rady,

15) w porozumieniu ze Starostą ustala listę gości zaproszonych na sesję oraz dokonuje ich zaproszenia,

16) określa termin, miejsce oraz godzinę rozpoczęcia obrad i podaje to do publicznej wiadomości,

17) prowadzi sesję zgodnie z porządkiem obrad,

18) czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, udziela głosu, dyscyplinuje radnych, nadzoruje czas zabrania głosu i zgodność wypowiedzi z omawianą sprawą, ogłasza przerwy w obradach,

19) przeprowadza głosowanie nad uchwałami i zgłoszonymi wnioskami, informuje Radę
o wnioskach, pytaniach i interpelacjach zgłoszonych na piśmie pomiędzy sesjami i ewentualnych udzielonych odpowiedziach. Informuje o głosach w dyskusji złożonych na piśmie do protokołu,

20) podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady,

21) zbiera, analizuje i przechowuje oświadczenia majątkowe radnych,

22) usprawiedliwia nieobecności radnych,

23) za zgodą Rady udziela głosu osobom nie zaproszonym i gościom,

24) przedkłada Radzie informację o :
a) radnych, którzy nie złożyli oświadczeń majątkowych lub złożyli je po terminie,
b) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem radnych, którzy złożyli nieprawidłowe oświadczenia,
c) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych,

25) składa w imieniu Rady oświadczenia prasie w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady,

26) przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców oraz nadaje im bieg.

§ 17. Na podstawie upoważnienia Rady udzielonego w formie uchwały, Przewodniczący Rady wykonuje w imieniu Rady czynności związane z nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem ze Starostą stosunku pracy, z wyjątkiem ustalenia wysokości wynagrodzenia.
§ 18. 1. Przewodniczący może upoważnić Wiceprzewodniczącego do zastępstwa w poszczególnych czynnościach należących do jego kompetencji.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wypełnia wyznaczony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący a jeżeli Przewodniczący nie dokonał tego wyznaczenia, zadania te pełni najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący.
§ 19. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady pełnią dyżury. - 2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 Uchwały wymienionej w przypisie 1.

§ 19a16)

Obliczenia oddanych głosów dokonują wiceprzewodniczący Rady. - 16) Dodany przez § 1 pkt 10 Uchwały wymienionej w przypisie 1.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2006 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.07.2018 15:33 Usunięto załącznik Oświadczenia - Informacje za 2009 rok
(Dorota Chojak)
12.07.2018 15:32 Usunięto załącznik Oświadczenia - Informacje za 2007
(Dorota Chojak)
12.07.2018 15:32 Usunięto załącznik Oświadczenia - Informacje za 2006 rok
(Dorota Chojak)
12.07.2018 15:32 Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
(Dorota Chojak)
12.07.2018 15:32 Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
(Dorota Chojak)
12.07.2018 15:32 Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
(Dorota Chojak)
05.06.2013 10:49 Usunięto załącznik Oświadczenia - Informacje
(Dorota Chojak)
05.06.2013 10:49 Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok
(Dorota Chojak)
05.06.2013 10:49 Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - początkowe
(Dorota Chojak)
22.06.2010 09:20 Dodano załącznik "Oświadczenia - Informacje za 2009 rok"
(Dorota Chojak)
22.06.2010 09:20 Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2009 rok"
(Dorota Chojak)
06.04.2010 13:18 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
01.07.2009 13:33 Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2008 rok"
(Dorota Chojak)
10.06.2008 13:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenia - Informacje"
na "Oświadczenia - Informacje za 2007"

(Dorota Chojak)
10.06.2008 13:02 Dodano załącznik "Oświadczenia - Informacje"
(Dorota Chojak)
10.06.2008 13:02 Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2007 rok "
(Dorota Chojak)
11.02.2008 13:55 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
11.02.2008 12:18 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
05.06.2007 14:28 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Oświadczenia - Informacje za 2006 rok" na
"Oświadczenia - Informacje za 2006 rok"

(Wojciech Goss)
05.06.2007 14:27 Dodano załącznik "Oświadczenia - Informacje za 2006 rok"
(Wojciech Goss)
05.06.2007 14:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie majątkowe -
początkowe" na "Oświadczenie majątkowe - początkowe"

(Wojciech Goss)
05.06.2007 14:25 Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2006 rok"
(Wojciech Goss)
13.02.2007 11:04 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
13.02.2007 10:57 Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie majątkowe"
na "Oświadczenie majątkowe - początkowe"

(Dorota Chojak)
13.02.2007 10:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Oświadczenia - Informacje" na
"Oświadczenia - Informacje"

(Dorota Chojak)
13.02.2007 10:54 Dodano załącznik "Oświadczenia - Informacje"
(Dorota Chojak)
13.02.2007 10:54 Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
(Dorota Chojak)
04.12.2006 13:50 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
04.12.2006 12:50 Dodanie informacji dotyczącej radnego Floriana Wlaźlaka
(Dorota Chojak)