Dom Pomocy Społecznej

Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210 faks (+48) 422-111-210 w 60 NIP 727-104-51-59 REGON 000311734


Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Główny księgowy


 1. Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej „POD DĘBAMI” w Konstantynowie Łódzkim,

90-050 Konstantynów Ł, ul. Bechcice 3, tel. 0 42 211 12 10

 1. Nazwa stanowiska: Z-ca głównego księgowego a następnie główny księgowy

 2. Wymiar czasu pracy: – niepełny wymiar czasu pracy

 3. Miejsce wykonywania pracy: Konstantynów Łódzki, Dom Pomocy Społecznej

 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Wymagania niezbędne

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać warunki określone w art. 11, 12, 13, ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku ( Dz.U. Nr 223, poz 1458 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Ogólne wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze na Głównego Księgowego, kandydatem może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na mocy umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

 3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

 4. posiada pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 5. spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości; c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy , wydane na podstawie odrębnych przepisów.Doświadczenie zawodowej:

Co najmniej sześć lat pracy zawodowej,


Inne niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem głównego księgowego:

 • biegła obsługa komputera w zakresie arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów oraz programów księgowych (znajomość systemów księgowych firmy Arisco będzie istotnym atutem),

 • znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

 • umiejętność obsługi bankowości internetowej


II. Wymagania dodatkowe


 • Posiadanie odpowiednich cech osobowości i umiejętności psychospołecznych takich jak: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizacji zadań, odporność na stres umiejętność pracy w zespole i zrządzania nim, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia.


Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:


 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i majątkową Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim

 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

 • obsługa finansowo-księgowa placówki; prowadzenie pełnej księgowości placówki oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym,

 • sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków budżetowych

 • prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont

 • uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach

 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego

 • rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik), przesyłanie dokumentów do ZUS,

 • nadzór nad inwentaryzacjami składników majątku DPS i finansowe rozliczanie inwentaryzacji

 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych

 • sporządzanie bilansu jednostki

 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów

 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora DPSWymagane dokumenty:


 • CV,

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz personalny osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa wymienione w pkt. 2 Wymagań niezbędnych ,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • uwierzytelnione własnoręcznie kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż w księgowości oraz inne świadectwa pracy,

 • oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia umożliwi mu podjęcie pracy na stanowisku głównego księgowego,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa zgodnie z pkt. 1. Wymagań niezbędnych lub kopia dokumentu tożsamości,

 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 • Inne dokumenty na potwierdzenie nieposzlakowanej opinii (np. świadectwa i opinie z poprzednich miejsc pracy, a także opinie z aktualnego miejsca pracy, opinie z organizacji do których kandydat należy itp.).


Miejsce i termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Konstantynów Ł., ul. Bechcice 3, w godzinach 7.00-15.00

w terminie do 19.06.2012 do godziny 15.00

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”

Dokumenty dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się 20.06.2012

Oceny kandydatów po sprawdzeniu wymogów formalnych przez Komisję Konkursową będą dotyczyły kwalifikacji kandydata, jego doświadczenia zawodowego, znajomości zagadnień potrzebnych w pracy. Ogólnej prezencji kandydata i jego komunikatywności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z Dyrektorem DPS i Komisją Konkursową. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej mogą być przeprowadzone testy. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników naboru odpowiednie ogłoszenie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty wybranego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem odbioru. Po 3 miesiącach nie odebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor DPS

Hubert Kowalski
Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:08.06.2012 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:08.06.2012 10:47