ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 5 osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ogłasza nabór na 2 osobowy zespół specjalistów /kobieta i mężczyzna/ do realizacji w roku 2012 programu korekcyjno-edukacyjnego dla grupy 5 osób stosujących przemoc w rodzinie.

I.      Miejsce realizacji:

Siedziba PCPR w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, w dniach od poniedziałku do piątku                i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

II.      Forma zatrudnienia:

Umowa cywilno-prawna

III.      Planowana kwota brutto na realizację programu:

Ostateczna wysokość środków na realizację programu będzie zależała od faktycznej liczby uczestników, którzy wezmą udział w programie i zrealizują pełen cykl spotkań w wymiarze godzin nie mniejszym niż 60.

Ogółem wysokość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi  7.500,-zł., w tym 1.500,-zł. na jednego uczestnika programu.

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio          z realizacją programu dla osób stosujących przemoc, w tym na: wynagrodzenie dla specjalistów prowadzących zajęcia, materiały dydaktyczne, materiały biurowe, serwis kawowy, zwrot kosztów dojazdu dla uczestników programu i in.

IV.      Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

V.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja opracowanego przez Oferenta, zgodnego                    z wytycznymi określonymi w załączniku nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i rozporządzeniem MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259) oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego, programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 5 osób stosujących przemoc w rodzinie. Praca z uczestnikiem programu ma trwać 3 miesiące, w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin zajęć na uczestnika, z przerwami między kolejnymi zajęciami nie dłuższymi niż tydzień. Zakres usługi obejmować będzie również:

-        współudział w procesie rekrutacji uczestników programu,

-        stworzenie systemu monitorowania zachowań związanych z przemocą u osób uczestniczących w programie i ich monitorowanie w trakcie realizacji programu i do   3 lat po jego zakończeniu,

-        współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-        prowadzenie wymaganej dokumentacji, zgodnej z zał. Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z uwzględnieniem korespondencji prowadzonej w ramach przeprowadzonego naboru, oświadczeń uczestników programu, harmonogramu zajęć, listy obecności, kontraktu określającego reguły uczestnictwa w programie, scenariuszy zajęć, dokumentów potwierdzających przebieg pracy z poszczególnymi uczestnikami programu ( diagnoza, arkusze testów, ankiety ewaluacyjne i in.), dokumenty potwierdzające przekazanie uczestnikom materiałów dydaktycznych, biurowych i innych, kopii udostępnionych uczestnikom programu materiałów w formie ankiet i testów w oparciu o które odbywa się praca, kart monitoringu zachowań i sytuacji rodzinnych uczestników programu i in.

-        sprawozdań z realizacji programu

VI.      Wymagania:

-        ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji

-        minimum trzyletni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-        ukończenie  szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze   co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

-        przedłożenie:

a) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione kwalifikacje kandydatów do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wraz z wypełnionym formularzem dla kandydata, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty,

b) programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 5 osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnego z wytycznymi określonymi w załączniku nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz rozporządzeniem MPiPS          z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne           (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259) wraz z harmonogramem działań,

c)  wzorów dokumentacji, o której mowa w punkcie V Zaproszenia do złożenia oferty,

d) propozycji wskaźników, według których będzie dokonywana ocena uczestnika         i które stanowić będą podstawę do wydania zaświadczenia o ukończeniu programu,

e) oferty cenowej obejmującej całość realizacji programu (z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości kosztów wykonania zamówienia).

Wprowadzenie projektu kontraktu, projektu kart monitoringu i innych dokumentów do pracy z uczestnikami wymaga akceptacji Zamawiającego.

VII.      Sposób i termin składania ofert

Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na specjalistów do realizacji w roku 2012 programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w  rodzinie” należy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia 2012r. do godziny 12:00, osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, pokój 3/4, lub za pośrednictwem poczty czy też na adres e-mail: sekretariat@pcpr-pabianice.pl. (decyduje data wpływu do PCPR). Oferty niekompletne i złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały procesowi oceny. PCPR w Pabianicach nie zwraca złożonych dokumentów.

VIII.      Kryteria wyboru oferty:

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

a)            kryterium: doświadczenie      – waga 80%

b)            kryterium: cena oferty brutto – waga 20%

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Punkty będą przyznawane wg następującej zasady:

a)      kryterium: doświadczenie – 80 pkt.

Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie oświadczenia zawartego       w punkcie 6 załącznika nr 1 do oferty, zawierającego informację o liczbie osób, wobec których Oferent przeprowadził oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w ramach realizowanych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zamawiający obliczy punktację w niniejszym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:

- minimum 10 osób  - 50 punktów

- od 11-20 osób       - 60 punktów

- od 21-30 osób        - 70 punktów

- powyżej 30 osób    - 80 punktów

Zamawiający dokonując oceny tego kryterium uwzględni zarówno doświadczenie oferenta, jak i osoby, która będzie wraz z nim realizować program korekcyjno-edukacyjny.

b)      kryterium: cena oferty brutto - 20 pkt.

Punkty będą przyznawane wg następującej zasady:

- oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20.

- pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

Cz =

Najniższa oferowana cena brutto

x 20 pkt

Cena badanej oferty

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z podsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

  IX.      Informacje dotyczące zawarcia umowy

Zamawiający w terminie do 17 sierpnia 2012r. powiadomi o wyborze Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu. Decyzja o wyborze oferty jest ostateczna i innym Oferentom nie przysługuje odwołanie. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najbardziej korzystną jest zobowiązany do podpisania umowy z Zamawiającym do dnia 31 sierpnia 2012r. Umowa będzie zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty wykonawcy oraz niniejszego zaproszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku, gdy w procesie rekrutacji nie zostaną wyłonione osoby do udziału w programie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 5 osób stosujących przemoc w rodzinie
Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Pabianice 95-200 Traugutta 6a
Informację opublikował:Izabela Bazan
Data publikacji:11.07.2012 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Kowalska
Informację aktualizował:Izabela Bazan
Data aktualizacji:11.07.2012 09:31