DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ "Pod Dębami"

                                                                       95—050 Konstantynów Ł., ul. Bechcice 3

 

                                                                                              Konstantynów Ł, 26-10-2016 r.

 

 

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

                                               (wartość zamówienia poniżej 209.000 euro)

 

Przetarg nieograniczony w dniu 4 listopada 2016r. w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę 50 ton koksu opałowego grubego I gatunku do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim

 

 

I. Zamawiającym jest: 

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                           Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:   przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/23/2016. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Zamówienie poniżej 209.000 Euro

II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/index.php?idmp=1138&r=o

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy 50 ton koksu opałowego grubego, I gatunku  (CPV: 09.11.30.00-4).

2.W cenę wliczony jest również rozładunek. Zamówienie dotyczy koksu o granulacji powyżej 40 mm. o wartości opałowej nie mniejszej niż 27.000 kJ/kg i zawartości siarki nie większej niż 0,6%, zawartość popiołu poniżej 10,5%. Koks ma być dostarczony w uzgodnionym terminie oraz ilości zgodnie z zamówieniem do siedziby Zamawiającego tj. do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Bechcice 3. Ze względu na warunki składowania zachodzi konieczność transportu samochodem z wysypem tylnym o ładowności 25 ton.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dostawy świadectwo jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego koksu, jak również dokument przewozowy z wyraźnym zaznaczeniem do kogo kierowany jest produkt..

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin pierwszej transzy dostawy (I łódki – ok. 25 ton) nie może być dłuższy niż 10 dni od daty zawarcia umowy.  Dostawy będą realizowane po uzgodnieniu telefonicznym z  pracownikiem Zamawiającego – Janem Kmiecińskim. Płatność nastąpi po zrealizowaniu całości przedmiotowej umowy. Zapłata za realizację umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów rozliczeniowych (za całość zamówienia) przez Wykonawcę. Razem z pierwszą dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument przewozowy z wyraźnym zaznaczeniem do kogo kierowany jest produkt. Faktura za dostawę powinna być jedna z wyraźnym zaznaczeniem ile i w jakim terminie zostały dostarczone poszczególne transze.

4.Zamawiający informuje, iż dostawy wyrobów węglowych do Zamawiającego jako jednostki pomocy społecznej podlegają zwolnieniu od akcyzy na podstawie Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., nr 108 poz. 626 z późn. zmianami) art. 31a ust. 2  pkt. 3.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że prowadzona przez niego firma prowadzi działalność związaną ze sprzedażą paliw na polskim rynku od ponad 5 lat.

5.Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o składowaniu wymaganej ilości koksu opałowego grubego I gatunku na składzie należącym do Wykonawcy.

V.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

VI.Termin wykonania: realizacja w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposopbu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:

a) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający wymaga , aby prowadzona przez niego firma prowadzi działalność związaną ze sprzedażą paliw na polskim rynku od ponad 5 lat.

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu warunku.

c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu warunku.

2. W celu potwierdzenia, że oferowany w dostawie przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V.2. (pkt 5 tabeli).

3. Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

4. Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę formularza ofertowego - załącznik nr 1
do SIWZ, zgodnie z załącznikiem i w formie dopuszczonej przez Zamawiającego.

5. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań Wykonawca musi dostarczyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

Lp.

Rodzaj dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ).

2.

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 2 do SIWZ).

3.

Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

4.

Oświadczenie, że prowadzona przez niego firma prowadzi działalność związaną ze sprzedażą paliw na polskim rynku od ponad 5 lat i może poświadczyć to odpowiednimi dokumentami.


6. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań, Zamawiający żąda w wyznaczonym przez siebie terminie następujących dokumentów:

L.p.

Rodzaj dokumentu

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

5.

Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 3 do SIWZ), że:

 dysponuje świadectwem jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego koksu i na prośbę Zamawiającego prześle je do jego siedziby.

Inne dokumenty:

6.

Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SIWZ), że:

1) zobowiązuje się do dostarczenia przy pierwszej dostawie towarowej do DPS w terminie do 10 dni od zawarcia umowy;

2) oświadczenia o składowaniu wymaganej ilości koksu opałowego grubego I gatunku na składzie należącym do Wykonawcy

 

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r., poz. 1126).

VIII. Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

IX.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

90%

90 punktów

2.

Termin dostawy

10%

10 punktów

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.

 

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystywana.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

X. ZMIANA UMOWY

1. Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:

1) nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa;

3) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego;

4) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa;

5) okresowych obniżek cen produktów objętych umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta;

6) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych).

7) Zamawiający przewiduje możliwość obniżenia ilości koksu opisanej w przedmiocie zamówienia w zakresie do 5% ilości wagowej jeśli będzie to wynikało ze specyfiki transportu Wykonawcy. W takiej sytuacji wartość umowy zostanie proporcjonalnie zmniejszona przy zachowaniu cen jednostkowych za tonę kupowanego produktu.

8). W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,15% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki.

9). Umowa zostanie zawarta na okres 30 dni. Realizacja pierwszej transzy dostawy (1 łódki) nastąpi w okresie do 10 dni od daty zawarcia umowy. Płatność nastąpi po zrealizowaniu wszystkich dostaw wynikających z zamówienia. Zapłata za realizację umowy zostanie przekazana przelewem w ciągu 30 dni od złożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów rozliczeniowych.

10). Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym jeśli Wykonawca nie zrealizuje umowy w terminie lub jeśli dostarczany produkt  nie będzie zgodny z wymaganiami na podstawie których oferta wykonawcy została wybrana (określone w SIWZ przetargu i umowie).  Zamawiającemu wtedy będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje poza wynagrodzeniem za wykonane dostawy inne roszczenie do Zamawiającego.

Zmiany umowy, określone w pkt 1-4 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast zmiany wskazane w pkt 5-10 nie będą powodowały konieczności podpisania aneksu do umowy.

XI. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04-11-2016 do godziny 09.00.

2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać np. następująco:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI”, ul. BECHCICE 3, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

PRZETARG NIEOGRANICZONY w dniu 04-11-2016 r. - DOSTAWA 50 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO, I GATUNKU. ZP/23/2016

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i faksu Wykonawcy.

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. w budynku Administracji Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, w dniu 04-11-2016 r. o godzinie 9.30

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://powiat.pabianice.bip.info.pl/index.php?idmp=1138&r=o w dniu 26-10-2016 r.

 

 

                                                                                             Dyrektor DPS

 

                                               Hubert Kowalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na dostawę 50 ton koksu opałowego grubego I gatunku do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:26.10.2016 17:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:26.10.2016 17:25