Informacja dotycząca warunków przyjmowania nowych mieszkańców do DPS Konstantynów

1.             Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

2.             Jeśli okoliczności wskazują, że najkorzystniejsze dla podopiecznej jest skierowanie do DPS Konstantynów można uzyskać skierowanie do naszego DPS-u z dowolnego rejonu Polski.

3.             DPS Konstantynów jest w szczególności przygotowany do przyjmowania osób przewlekle chorych psychicznie i/lub niepełnosprawnych intelektualnie.

4.             Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby w dniu jej kierowania do DPS.

5.             Decyzję o umieszczeniu w DPS w Konstantynowie wydaje Starosta Powiatu Pabianickiego.

6.             Pobyt w DPS Konstantynów  jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu  utrzymania mieszkańca i odpłatność ta wynosi w tym roku około 1600 zł/mies.

7.             Do wnoszenia odpłatności za pobyt są zobowiązani w kolejności:

-         mieszkaniec DPS,

-         małżonek oraz zstępni przed wstępnymi,

-         gmina, z której osoba została skierowana do DPS

8.             Jeśli mieszkaniec sam ponosi pełną odpłatność  pozostałe osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, w innym wypadku kierownik ośrodka pomocy społecznej odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby w dniu jej kierowania do DPS ustala w drodze umowy ze zobowiązanymi wysokość ponoszonych przez nich opłat.

9.             Mieszkaniec DPS nie może wnosić więcej niż 70% swojego dochodu.

10.         Małżonek oraz zstępni przed wstępnymi ponoszą opłatę w zależności od dochodów w rodzinie.

11.         Gmina, z której osoba jest skierowana ponosi odpłatność w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami o których mowa w pp. 10 i 11.

12.         Mieszkaniec DPS wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy, za jego zgodą opłata może być potrącana z emerytury, renty lub zasiłku stałego mieszkańca.

13.          W szczególnych wypadkach osoby zobowiązane do opłat za pobyt mieszkańca w DPS mogą być na ich wniosek częściowo lub całkowicie zwolnione z tych opłat.          

Uwaga: Aktualnie DPS Konstantynów ma możliwości zakwaterowania nowych podopiecznych. Mamy 30 - letnie doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i bardzo korzystne warunki środowiskowe (zieleń, duży teren). Możemy pomóc zainteresowanym w ustaleniu sposobu załatwiania sprawy przyjęcia. 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o warunkach przyjęć nowych mieszkańców
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:17.09.2005 21:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:17.09.2005 21:17