OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (DZ.U. Nr 19, poz.177 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do kotłowni opałowej mieszczącej się w Pabianicach, przy ul.Traugutta 6a
 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została oferta.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu  zostało zamieszczone na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniach 15.09.2005 r. - 03.10.2005 r.

Nomenklatura

 

 Wspólny Słownik Zamówień
         (CPV)

 Główny przedmiot  23 12 21 00-9
 Dodatkowe przedmioty  

Liczba otrzymanych ofert - 1
Oferta z najniższą ceną -  2,46 zł
Oferta z najwyższą ceną - 2,46 zł

Nazwa wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

M.K.A. SKORUPA "INTEROIL" Sp.jawna
ul.Broniewskiego 32/10
98-200 Sieradz
telefon 0-42  712 -38-13
faks 0-42   712-02-51

Cena oferty: 2,02 zł (słownie: dwa złote dwa grosze plus obowiązujący podatek VAT 22% tj.: 0,44 zł ( słownie: czterdzieści cztery grosze)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Pabianice 95-200 Traugutta 6a
Informację opublikował:Izabela Bazan
Data publikacji:10.10.2005 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Izabela Bazan
Data aktualizacji:10.10.2005 14:53