OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pabianicach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – zastępca dyrektora.

  1. Podstawa prawna zatrudnienia, wymiar czasu pracy (warunki pracy):

- umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a po upływie tego okresu -umowa na czas nieokreślony, przy czym w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać zawarta po zdaniu egzaminu ze służby przygotowawczej z wynikiem pozytywnym.

- pełny wymiar czasu pracy

- miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice, (parter, piętro).

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) zastępowanie dyrektora PCPR podczas jego nieobecności,

2) realizacja zadań w zakresie:

a) pieczy zastępczej

b) rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

c) pomocy społecznej

d) przeciwdziałania przemocy w rodzinie

e) gospodarki finansowej jednostki

f) spraw organizacyjnych

 

  1. Wymagania niezbędne związane z kierowniczym stanowiskiem urzędniczym:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) nieposzlakowana opinia,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

6) staż pracy minimum 5 lat.

  1. Wymagania dodatkowe związane z kierowniczym stanowiskiem urzędniczym:

1) umiejętność korzystania z przepisów prawa,

2) znajomość przepisów wynikających z:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 995         z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 2077             z późn. zm.),

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j Dz. U.      z 2018r. poz. 998 z późn. zm.),

- kodeksu postępowania administracyjnego,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) komunikatywność i otwartość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,

5) samodzielność działania, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,

6) umiejętność planowania, zarządzania pracą oraz czasem,

7) umiejętność planowania strategicznego,

8) elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych,

9) wysoka kultura osobista,

10) umiejętność podejmowania decyzji.

  1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys,

3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i staż pracy,

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe                  (załącznik nr 1),

6) oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych                    w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego            i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownicze i jego dokumentacji (załącznik           nr 2),

8) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 3),

9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  1. Wymienione powyżej dokumenty takie jak: życiorys, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
  2. Termin składania dokumentów : do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 14.00.
  3. Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,        ul. Traugutta 6a, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko kierownicze urzędnicze”.
  4. Informacje dodatkowe o naborze:

1) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną            w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem kierowniczym określonym          w ogłoszeniu o naborze,

2) wyłonieni kandydaci zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i w trybie indywidualnym zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, ze wskazaniem miejsca rozmowy, daty i godziny,

3) informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR przez okres trzech miesięcy,

4) jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole przeprowadzonego naboru,

5) dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru można odebrać w PCPR w ciągu 30 dni od zakończenia procesu naboru, po tym czasie w terminie         7 dni nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone; z czynności tych zostanie sporządzony protokół zniszczenia,

6) dla zgłoszeń nadanych pocztą decyduje data wpływu przesyłki do PCPR (tj. do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 14.00), a nie data nadania przesyłki,

7) dodatkowe informacje: 42 215 66 60 wew. 6 – p. Izabela Kurpesa.

 

 

                                                    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

                                                                                 Jarosław Grabowski

 

          

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Pabianice 95-200 Traugutta 6a
Informację opublikował:Izabela Bazan
Data publikacji:01.02.2019 13:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Bazan
Informację aktualizował:Izabela Kurpesa
Data aktualizacji:21.02.2019 08:35