Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2005-06-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności
 • Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Żwańska 1liceumpabianice@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 214 91 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli, dostępności korytarzy, schodów, wind.
  I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach mieści się przy ul. Moniuszki 132 w budynku dwupiętrowym z pomieszczeniami w podpiwniczeniu. Budynek posiada 4 wejścia:
  • główne od ul. Moniuszki 132
  • 3 wyjścia ewakuacyjne: od strony ul. Śniadeckiego, od strony boiska przy wejściu do sali gimnastycznej i od strony plenerowej siłowni.
  Do wejścia głównego prowadzą dwustopniowe szerokie schody i podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi otwiera się ręcznie. Dzwonek umieszczony na wysokości 150 cm po prawej stronie. Wewnątrz na parter budynku prowadzi 7 stopni schodowych i platforma do przewozu wózków. Piętro I i II oraz podpiwniczenie niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Szkoła nie posiada parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem). W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.
 4. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Deklaracja dostępności
Podmiot udostępniający informację:I Liceum Ogólnokształcące 95-200, ul. Moniuszki 132
Informację opublikował:Elżbieta Bohaczewska
Data publikacji:23.09.2020 15:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Bohaczewska
Data aktualizacji:23.09.2020 15:43