PRZEDMIOT DZIAŁANIA
KOMISJI BUDŻETU i FINANSÓW

 1. Komisja współdziała w zakresie uchwalania i wykonywania budżetu z:
  • Przewodniczącymi pozostałych komisji Rady,
  • Skarbnikiem Powiatu ,
  • Wydziałem Finansowym,
  • Wydziałem Organizacyjnym.
 2. Przedmiotem i głównymi kierunkami działania Komisji są w szczególności sprawy:
  • opiniowanie projektu budżetu Powiatu,
  • opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu,
  • opiniowanie zmian w budżecie,
  • analizowanie dochodów i wydatków budżetowych,
  • opiniowanie projektów budżetów poszczególnych wydziałów Starostwa,
   służb, inspekcji straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
  • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
  • opiniowanie projektów pozostałych uchwał Rady, których podjęcie wywołuje dla
   Powiatu określone skutki finansowe.
 3. Opiniowanie spraw związanych z:
  • tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją powiatowych jednostek organizacyjnych,
  • tworzeniem i przystępowaniem do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni
   oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzeniem i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich
   oraz określaniem zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania
   i zbywania udziałów i akcji,
  • zaciąganiem długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustaleniem maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
   zaciąganych przez Zarząd Powiatu oraz maksymalnej wysokości pożyczek
   i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym,
  • zobowiązaniami w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
   przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
  • zasadami nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
   lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,
  • emitowaniem obligacji oraz określaniem zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • współdziałaniem z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to
   z koniecznością wydzielenia majątku Powiatu,
  • przyjęciem zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia
   prowadzenia zadań publicznych.
 4. Utrzymywanie stałych kontaktów z Urzędami Skarbowymi, Regionalną Izbą
  Obrachunkową w Łodzi, Izbą Skarbową w Łodzi oraz bankami wykonującymi obsługę
  bankową budżetu Powiatu.
 5. Rozpatrywanie innych spraw związanych z budżetem i gospodarką finansową Powiatu.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:09.01.2007 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:09.01.2007 13:05