Dom Pomocy Społecznej

95-050 Konstantynów Łódzki, Poland

ul. Bechcice 3

________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210 faks +48 42 2111-210 w 60OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUDom Pomocy Społecznej w Konstantynowie ogłasza konkurs ofert w celu wyboru w dniu 8 czerwca 2009 roku wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów chemicznych. Zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.


Określenie przedmiotu zmówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w okresie 22.06.2009-31.12.2009 własnym transportem i na własny koszt dostawcy, artykułów chemicznych w ilościach zgodnych z bieżącym zamówieniem w wyznaczonym terminie w dni robocze w godz. 7.00-15 do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3. Zamówienie obejmuje produkty chemii gospodarczej.

Kryteria oceny ofert

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest nie podleganie wykluczeniu z postępowania podstawie przepisów art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnianie wymagań wobec wykonawców - określonych w art. 22 tej samej ustawy oraz spełnianie wymogów określonych przez zamawiającego w specyfikacji zamówienia. Formularz odpowiedniego oświadczenia Dostawcy jest załączony na stronie internetowej – Załącznik nr 2. Specyfikacja w tym Formularze Ofertowe są dostępne na stronie internetowej w załączniku Specyfikacja – Załącznik nr 1 oraz bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00. Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.

Podany w załączniku Specyfikacja - asortyment nie jest wiążący w sensie nazwy, natomiast po stronie oferenta leży udokumentowanie, że jego oferta jest równoważna pod względem użytkowym, funkcjonalnym i bezpieczeństwa z asortymentem przedstawionym w Specyfikacji.

Wszystkie oferowane wyroby muszą mieć certyfikat PZH. Ustalono system oceny ofert, w którym, cena stanowi 100% kryterium, przetarg wygrywa oferta najtańsza. Wartość dostaw nie może przekroczyć kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Konkurs może być odwołany, unieważniony lub przełożony na inny termin bez podania przyczyn

Termin składania ofert: 08.06.2009 do godziny 9.30

Kontakt: do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest Krzysztof Swat lub Ewa Chojnowska-Owczarek tel. 42 2111210


Miejsce składania ofert:

Oferta może być złożona w dniu roboczym w sekretariacie Zamawiającego (pokój 011) w godz. 7.00-15.00 w zamkniętej kopercie. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.


Termin składania ofert: 08.06.2009 do godziny 9.30


Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 08.06.2009 o godzinie 10.00 w siedzibie DPS


Krzysztof Swat

Z-ca Dyrektora DPS

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja w konkursie ofert w dniu 08.06.09 na dostawę produktów chemii gospodarczej do DPS w Konstantynowie Ł
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:26.05.2009 09:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak