Dom Pomocy Społecznej

95-050 Konstantynów Łódzki, Poland

ul. Bechcice 3

_______________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210 faks +48 42 2111-210 w 60


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza konkurs ofert w dniu 22.07.2009 w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę pieczywa. Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.


Określenie przedmiotu zmówienia

Dostawa pieczywa i artykułów piekarniczych własnym transportem i na własny koszt dostawcy codziennie od poniedziałku do soboty (oprócz świąt) nie później niż do godziny 06.00 w okresie 12 miesięcy począwszy od 1 września 2009, w ilościach zgodnych z bieżącym zamówieniem.

Ogólna szacunkowa wielkość zmówienia w skali roku:

  1. angielka (dopuszczalna waga jednostkowa 0,35 – 0,45 kg) - 5000 kg

  2. chleb żytni długi (dopuszczalna waga jednostkowa 0,5 – 0,8 kg) – 4500 kg

  3. chleb razowy – 3900 kg

  4. bułka tarta, konfekcjonowana po 0,5 kg - 60 kg

  5. mąka żytnia, w opakowaniach nie większych niż 10 kg – 50 kg

  6. bułka kajzerka, (100g szt.) - 60 kg.

  7. bułka słodka z kruszonką (100g szt.) - 40 kg.

UWAGA: Zestawienie asortymentowe zostało wyliczone na podstawie szacowanego, przewidywanego spożycia w okresie 12 miesięcy i nie stanowi podstawy do realizowania równoważnych dostaw w ramach podpisanej umowy.

Oferty częściowe ani wariantowe nie będą rozpatrywane


Kryteria oceny ofert

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest nie podleganie wykluczeniu na z postępowania podstawie przepisów analogicznych jak w art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych, spełnianie wymagań wobec wykonawców analogicznych jak określonych w art. 22 tej samej ustawy oraz spełnianie wymogów określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca podpisanie oświadczenia zamieszczonego pod formularzem oferty w Załączniku do Specyfikacji zamówienia.

Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustalono punktowy system oceny ofert w którym:

  1. cena dostawy stanowi 85% wartości porównawczej

  2. walory smakowe pieczywa stanowią 15% wartości porównawczej

Uzyskanie największej łącznej ilości punktów decyduje o wyborze wykonawcy dostawy a umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.


Kontakt: do kontaktu z wykonawcami upoważniona jest Ewa Owczarek i Krzysztof Swat tel. 42 2111210,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; jest dostępna wraz z formularzem oferty i oświadczenia wykonawcy w Załączniku do niniejszego ogłoszenia (BIP Starostwa Pabianickiego na stronie DPS Konstantynów) lub do odbioru w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., w sekretariacie.


Termin składania ofert: 22.07.2009 g. 10.00


Miejsce składania ofert:

W siedzibie zamawiającego pokój 011 - sekretariat

Oferta może być złożona w dniu roboczym w godz. 7.00-15.00 w zamkniętej kopercie. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.W siedzibie zamawiającego można też otrzymać bezpłatnie specyfikację istotnych warunków zamówienia.


Otwarcie ofert: 22.07.2009 godz. 10.15 w siedzibie DPS


Uwaga. Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyn.
Konstantynów Ł 10.07.2009z up.

Z-ca Dyrektora DPS

Krzysztof Swat

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert w dniu 22.07.2009 na dostawę pieczywa i prod. piekarniczych dla DPS Konstantynów
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:10.07.2009 11:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:10.07.2009 11:03