Dom Pomocy Społecznej

Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210 faks (+48) 422-111-210 w 60 NIP 727-104-51-59 REGON 000311734

Konstantynów Ł., 17.09.2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 130 ton koksu przemysłowo-opałowego dla DPS w Konstantynowie Łódzkim w dniu 15.09.2010 (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 243235–2010; data zamieszczenia 07.09.2010) została wybrana najkorzystniejsza oferta.

W przetargu złożono 6 ofert. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę oferty (waga kryterium 100%)

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: „BEST” S.A., Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gałczyńskiego 6 . , gdyż była to najtańsza oferta spełniająca wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone przez zamawiającego.

Cena oferty: 116095,20 zł. brutto. Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie 100 punktów


Pozostałe oferty w kolejności uzyskanej punktacji złożyły firmy:


1. P.H.U. „EURO-SMART” Marzena Ostrowska, 44-300 Wodzisław Sląski, ul. 26 Marca 154/54 - oferta uzyskała 99,19 punktów.

  1. RUDKOP-EX” St. Baron, Wiesław Jarosz Sp.jawna 41-707 Ruda Śląska, ul. Kalinowa 11. - oferta uzyskała 97,60 punktów

  2. RID” Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński Sp.jawna, 98-170 Widawa, ul. Kiełczygłowska 26 B – oferta uzyskała 96,95 punktów

  1. Materiału Budowlane i Opał Anna Cieślak, Porszewice 24 A 95-200 Pabianice

- oferta uzyskała 91,59 punktów

  1. ROLNIK” skład materiałów budowlanych i opału, Porszewice 24 A, 95-200 Pabianice

oferta uzyskała punktów 89,31

II.

W przetargu nie było ofert odrzuconych.

III

W przetargu nie było wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

IV

Zgodnie z Art. 94.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający zawiera umowę z wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeśli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art 27.2 albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób – przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty opisane w przepisach wydanych na podst art 11 ust. 8. Na podst. art 94.2 pkt. 3 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art.11 ust 8, zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ustawowych terminów jeśli w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Z up.

Krzysztof Swat

z-ca Dyrektora DPS

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony w dniu 15.09.2010 na dostawę koksu przem.-opałowego dla DPS w Konstantynowie (ogł o zamówieniu BZP nr 243235)
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:17.09.2010 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:17.09.2010 13:18