DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD DĘBAMI w Konstantynowie Łódzkim zawiadamia o dokonanej korekcie 2 omyłek i błędu porządkowego, które wystąpiły w SIWZ do przetargu nieograniczonego w dniu 26 października 2010 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na wymianę okładzin podłogowych na ciągach komunikacyjnych i w pokojach mieszkanek.

Pierwsza omyłka nastąpiła w punkcie 5. IV specyfikacji i polegała na wpisaniu cyfry 3 zamiast 5 zgodnie z ogłoszeniem w BZP.  

Prawidłowy zapis punktu 5.IV brzmi jak następuje:   

IV. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się przez Wykonawcę zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonaniem robót polegających na wykonywaniu robót zbliżonych do określonych w przedmiocie zamówienia o wartości co najmniej 300.000 zł (brutto) w tym co najmniej jedna robota o wartości 100.000 zł. (brutto) wraz z załączeniem kopii dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie.

Druga omyłka nastąpiła w FORMULARZU OFERTY (załącznik 4 do SIWZ) w punkcie 7 (oświadczenia) i analogicznie do omyłki pierwszej polegała na wpisaniu cyfry 3 zamiast 5 zgodnie z ogłoszeniem w BZP. 

Błąd porządkowy polegał na niezachowaniu porządku w numeracji rzymskiej w punkcie 7 (oświadczenia), nie ma tam punktu III a treść, która była w nim zawarta jest przypisana do punktu II 

Prawidłowy zapis FORMULARZA OFERTY (załącznik 4) w punkcie 7. brzmi jak więc jak następuje:

 7. Zgodnie z wymogami SIWZ przedkładamy w załączeniu

I Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę wymagań zawartych w art 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, oraz o tym iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami

II. Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat zbliżonych do określonych w przedmiocie zamówienia. Wraz a dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

UWAGA
W Załączniku  I Zamawiający zamieszcza pełną aktualną treść SIWZ bez projektu oraz specyfikacji technicznej, w których żadne zmiany nie wystąpiły


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KOREKTA SIWZ do przetargu nieograniczonego w dn. 26 października 2010 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na wymianę okładzin podłogowych w DPS POD DĘBAMI w Konstantynowie Ł. (ogł. BZP nr 280493-2010)
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:15.10.2010 09:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:15.10.2010 09:57