Dom Pomocy Społecznej

Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210 faks (+48) 422-111-210 w 60 NIP 727-104-51-59 REGON 000311734

Konstantynów Ł., 27.10.2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę okładzin podłogowych na ciągach komunikacyjnych i w pokojach mieszkanek w DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim – przetarg nieograniczony w dn. 26.10.2010 (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 280493–2010; data zamieszczenia 11.10.2010) została wybrana najkorzystniejsza oferta.

W przetargu złożono 5 ofert. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę oferty (waga kryterium 100%)

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: „Sklepy KOMFORT” S.A., Adres: 91-074 Łódź, ul. Srebrzyńska 14, gdyż była to najtańsza oferta spełniająca wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone przez zamawiającego.

Cena oferty: 138.777,93 zł. brutto. Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie 100 punktów


Drugą ocenianą ofertę złożyła firma:

QBA- BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Janusz Kubiak, 62-200 Gniezno, ul. Myśliwiecka 14 A – oferta uzyskała 77 punktów.


II.

W przetargu odrzucono 1 ofertę.

Dotyczy to oferty firmy „DOM” A. Augustyniak sp. jawna, 90-768 Łódź , ul. Włókniarzy 221/225, z powodu błędu w obliczeniu ceny. Cena oferty zawiera Vat 22% zamiast prawidłowych 7%. Art. 89.1.6 PZP.

III

Z przetargu wykluczono 2 wykonawców ze względu na brak spełniania warunków udziału w postępowaniu Art. 24.2.4. PZP. Wykonawcy nie dokonali czynności wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych (wymóg III wpisany do SIWZ w punkcie 5).

Dotyczy to:

  1. Firmy „ZIELMAX” Patryk Zieleziński – Moszczanka 69/4, 63-440 Raszków, oraz

  2. Firmy „NOVA” Technologie Obiektowe, 05-200 Wołomin, ul. Leśna 4


IV

Zgodnie z Art. 94.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający zawiera umowę z wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeśli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art 27.2 albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób – przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty opisane w przepisach wydanych na podst art 11 ust. 8.

Z up.

Krzysztof Swat

z-ca Dyrektora DPS

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony w dn. 26.10.2010 na wymianę okładzin podłogowych w DPS POD Dębami w Konstantynowie Ł. (ogł. w BZP nr 280493)
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:27.10.2010 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:27.10.2010 14:10