Dom Pomocy Społecznej

Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210 faks (+48) 422-111-210 w 60 NIP 727-104-51-59 REGON 000311734


Konstantynów Ł. 24.11.2010


Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na wniosek wykonawcy z dnia 23.11.2010 dotyczący postępowania:

"Przetarg nieograniczony w dniu 1 grudnia 2010 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów mleczarskich do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim" (ogł. BZP nr 328081-2010)W związku z wnioskiem jednego wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ informujemy zgodnie z art. 38.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami) wszystkich potencjalnie zainteresowanych P.T. Wykonawców, że:

  1. Treść pytań brzmiała: Prosimy o odpowiedź na niżej wymienione pytania dotyczące Umowy (załącznik Nr 3)

1. czy Zamawiający widzi możliwość umieszczania dodatkowego zapisu w par 1 o następującej treści: " np. a) ust. 4 o następującej treści: Zamówienia składane będą pisemnie na fax nr..... lub w drodze mailowejna adres...... b) ust.5 o następującej treści : Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić każdorazowo partię przyjmowanego towaru pod względem; rodzaju, ilości, jakości, oznakowania i okresu przydatności do spożycia oraz ich opakowania, zgodnie z dowodem wysyłki z magazynu przed pokwitowaniem odbioru towaru. W przypadku wystąpienia niezgodnosci w wyzej opisanym zakresie Zamawiający ma obowiązek zaznaczyć je kazdorazowo na dokumencie, naktórym znajduje się pokwitowanie odbioru towaru. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że sytuacja, w której na dokumencie kwitujacym odbiór towaru brak będzie uwag odnoszących się do rodzaju, ilosci, jakosci, oznakowania i okresu przydatności do spożycia oraz opakowania, równoznaczna jest z uznaniem, że w opisanym powyżej zakresie towar jeast zgodny z zamówieniem".

2. Czy Zamawiajacy widzi mozliwość doprecyzowania par 2 umowy w następujacy sposób " Kazda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT."

3. czy Zamawiający widzi możliwość doprecyzowania par. 4 umowy w następujący sposób: " zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia niesolidności wykonywania dostaw lub złej jakości dostarczanego towaru. Przez niesolidność rozumiane jest nieterminowe realizowanie dostaw. Dostawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku opóźnienia płatności za dostarczony towar 14 dni po upływie terminu określonego w par.2.

  1. Treść odpowiedzi brzmiała: Treść odpowiedzi brzmi: Przedstawione pytania zawierają propozycje konkretnych zapisów w załączniku nr 3 do SIWZ. Nie możemy takich zmian w SIWZ dokonywać zgodnie z propozycjami poszczególnych wykonawców, gdyż pomijając kwestie proceduralne dokonywania takich zmian, preferencje wykonawców mogą być róźne. Należy jednak zauważyć, że ww załącznik zawiera jedynie projekt umowy i oczywiście nie ma przeszkód aby z wyłonionym wykonawcą zawierać w umowie zapisy dodatkowe o ile są one zgodne z obowiązującym prawem zamówień publicznych, przepisami Kodeksu Cywilnego oraz zgodne z SIWZ oraz intencja obu stron. Jeśli Państwa oferta okaże się najkorzystniejsza jesteśmy skłonni przeanalizować Państwa propozycje dodatkowych zapisów w umowie.


Z poważaniem


Z up.

Z-ca Dyrektora DPS

Krzysztof Swat

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wyiaśnienie treści specyfikacji - przetarg nieograniczony w dniu 1 grudnia 2010 na dostawę produktów mleczarskich do DPS POD DĘBAMI (ogł wBZP nr 328081-2010)
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:24.11.2010 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:24.11.2010 10:57