Dom Pomocy Społecznej

Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210 faks (+48) 422-111-210 w 60 NIP 727-104-51-59 REGON 000311734

Konstantynów Ł., 30.11.2010


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                  I

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont i modernizację instalacji wentylacji, wymiana urządzeń części kuchennej i jadalni w DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim – przetarg nieograniczony w dn. 23.11.2010 (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 312123–2010; data zamieszczenia 04.11.2010) została wybrana najkorzystniejsza oferta.

W przetargu złożono 3 oferty Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę oferty (waga kryterium 100%)

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: P.P.H.U „ART-WENT” - Przyrowski, Wiktorowicz Sp.jawna adres: 95-050 Konstantynów Ł. ul. Jana Pawła II nr 24, gdyż była to najtańsza oferta spełniająca wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone przez zamawiającego.

Cena oferty: 95.000,00 zł. brutto. Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie 100 punktów


Drugą ocenianą ofertę złożyła firma:

P.P.U. „EMIX” - Eugeniusz Chrzanowski, 91-034 Łódź, ul. Wrześnieńska 52 m. 1. – cena oferty 105.442,76 zł. brutto - oferta uzyskała 90 punktów.

                                                                II.

W przetargu nie odrzucono żadnej oferty.

                                          III.

Z przetargu wykluczono 1 wykonawcę ze względu na brak spełniania warunków udziału w postępowaniu (Art. 24.2.4. PZP) . Wykonawcy nie dokonali czynności wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych przed złożeniem oferty (wymóg III wpisany do SIWZ w punkcie 5). Dotyczy to: Firmy „Handlowo Usługowej „MONTER” - Zbigniew Cybulski, 98-200 Sieradz, ul. P.O.W. 64 A.

                                                                  IV

Zgodnie z Art. 94.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający zawiera umowę z wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeśli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art 27.2 albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób – przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty opisane w przepisach wydanych na podst art 11 ust. 8.


Z up.

Krzysztof Swat

z-ca Dyrektora DPS
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieogr. w dn. 23.11.10 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na remont i modernizację instalacji wentylacji w DPS "Pod Dębami" (ogł.BZP 312123
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:30.11.2010 13:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:01.12.2010 14:41