Dom Pomocy Społecznej

Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210 faks (+48) 422-111-210 w 60 NIP 727-104-51-59 REGON 000311734

Konstantynów Ł., 06.12.2010


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów mleczarskich do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim – przetarg nieograniczony w dn. 01.12.2010 (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 328081–2010; data zamieszczenia 18.11.2010) została wybrana najkorzystniejsza oferta.

W przetargu złożono 2 oferty Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę oferty (waga kryterium 100%)

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: „JOGO” - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska , adres : 94-251 Łódź,ul. Omłotowa nr 12, gdyż była to najtańsza oferta spełniająca wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone przez zamawiającego.

Cena oferty: 79.929,50 zł. brutto. Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie 100 punktów


Drugą ofertę złożyła firma:

RAFPOL” Hurtownia wielobranżowa – Rafał Sobczak adres: 62-800 Kalisz, ul. Romańska nr 97 , oferta nie mogła być oceniona z powodu braku ceny oferty (wykonawca nie wpisał ceny do formularza oferty)

II.

W przetargu odrzucono jedną ofertę ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podanych w przetargu. (Art. 89.1.2 PZP). Wykonawca nie podał ceny oferty. Dotyczyło to oferty firmy „RAFPOL” Hurtownia wielobranżowa – Rafał Sobczak adres: 62-800 Kalisz, ul. Romańska nr 97 ,

. III

Z przetargu wykluczono żadnego wykonawcy

IV

Zgodnie z Art. 94.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający zawiera umowę z wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeśli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art 27.2 albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób – przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty opisane w przepisach wydanych na podst art 11 ust. 8.


Z up.

Krzysztof Swat, Z- ca Dyrektora DPS

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Ł. (zam. publiczne ogł. w BZP nr 328081, 18.11.10)
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:06.12.2010 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:06.12.2010 12:33