PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. Komisja współdziała z:
  • Przewodniczącym Rady,
  • Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady,
  • Zarządem Powiatu,
  • Skarbnikiem Powiatu,
  • Inspektorem kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego.
 2. Kontroluje działalność Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, w szczególności w sprawach:
  • realizacji budżetu Powiatu Pabianickiego,
  • gospodarki mieniem Powiatu,
  • wykonywaniem uchwał Rady,
  • przestrzegania ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach
   publicznych,
 3. Składa wniosek do Rady o udzielenie bądź nieudzielenie Zarządowi Powiatu
  absolutorium,
 4. Występuje do Rady o zainicjowanie kontroli zewnętrznej lub wewnętrznej Zarządu
  Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.
 5. Opiniuje wnioski o odwołanie Zarządu Powiatu lub poszczególnych jego członków.
 6. Opiniuje sprawy związane z:
  • tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją powiatowych jednostek organizacyjnych,
  • tworzeniem i przystępowaniem do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni
   oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzeniem i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich
   oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania
   udziałów i akcji,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustaleniem maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
   zaciąganych przez Zarząd Powiatu oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń
   udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym,
  • zobowiązaniami w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
   przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
  • zasadami nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
   lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,
  • emitowaniem obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • współdziałania z innymi powiatami i z gminami.
  • przyjęciem zadań z zakresu administracji rządowej oraz powierzeniem
   prowadzenia zadań publicznych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:17.03.2005 15:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak