Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

 


tel. +48 (42) 2111-210        faks +48 (42) 2111-210 wew. 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony w dniu 29-05-2012 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa.

Nr postępowania: ZP/8/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Ł. 95-050 Konstantynów Łódzki,  ul. Bechcice 3. 

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Określenie przedmiotu zamówienia

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Dostawa  świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa

dla Domu Pomocy Społecznej  „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

ZP/8/2012

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego świeżych artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa w okresie 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Dostawa odbywać się będzie własnym transportem połączonym z wniesieniem towaru do pomieszczeń gospodarczych i na własny koszt Wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia w godz. 7.00 – 12.00.

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie dostępności pełnego asortymentu warzyw i owoców dostępnych na giełdzie owoców i warzyw na ulicy Zjazdowej w Łodzi wykazywanych na bieżąco na stronie internetowej  www.zjazdowa.com.pl,

Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS. Samochód przywożący zamawiany towar musi posiadać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora na przewóz artykułów spożywczych. Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu. Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

2. Wykaz artykułów oraz ich ilości prognozowanej przez Zamawiającego został przedstawiony w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykaz ten ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny oferty.

 Zamawiający przewiduje możliwość zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów z tego wykazu, ze względu na konieczność bieżącego dostosowywania się do potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy wynikającej z ceny wybranej oferty w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. Dostawy będą realizowane w oparciu o bieżące zamówienia określające ilość oraz termin dostawy i rozliczane na podstawie cen jednostkowych wynikającej z ceny oferty.

Każda dostawa będzie rozliczana odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury poleceniem przelewu z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni.

 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

Wadium nie jest wymagane.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający wymaga, aby:

-         wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał  warunki określone w Art. 22. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).

-         Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców określonych w Art. 24.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).

-         Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału przez wykonawcę na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany  jest złożyć wraz ofertą oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną, że spełnia wymogi Art 22.1 oraz 24.1.  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).   

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg  nieograniczony

Kryteria oceny ofert: Cenę oferty stanowi łączna cena brutto dostaw produktów warzywnictwa i ogrodnictwa o wartości przeliczeniowej 85000 zł w cenach z giełdy z ulicy Zjazdowej w Łodzi, po jakiej Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty. Podanie przez Wykonawcę przykładowo ceny  80000 zł oznacza, że podstawą ustalenia cen jednostkowych brutto poszczególnych warzyw i owoców w umowie w trakcie bieżącej realizacji zamówienia będzie średnia cena produktu wynikająca z aktualnej informacji cenowej o cenach min. i max. Publikowanej na stronie internetowej www.zjazdowa.com.pl, w każdy poniedziałek tygodnia (w przypadku święta przypadającego w poniedziałek obowiązuje cena publikowana w najbliższym dniu publikacji po święcie), przemnożona przez wskaźnik stały współczynnik (w przytaczanym przykładzie 0,94) wynikający z proporcji ceny z oferty do ceny porównawczej (średnia cena produktu) z giełdy (80000/85000=0,94). Ustalone ceny będą obowiązywały do poniedziałku następnego tygodnia lub do dnia najbliższej publikacji. Cena dostarczonego przez Wykonawcę jednostkowego produktu nie może być wyższa niż cena otrzymana z przeliczenia współczynnika opisanego w pkt 1.

2) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

3) Zamawiający wybierze ofertę, która będzie najtańsza ze złożonych – 100% kryterium cena. Najniższa cena -zamawiający wybierze ofertę, która wypełni wymogi określone w SIWZ i będzie ofertą najtańszą

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze  ilościowej  poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy).

5. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

Termin związania ofertą: 30 dni

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, pok.143 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2012. do godziny 900.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3,
95-050 Konstantynów Łódzki, w dniu 29-05-2012 o godzinie 930.

 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Specyfikację można otrzymać w sekretariacie pok. 143 w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Ł., ul. Bechcice 3. Jest również zamieszczona na stronie internetowej:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/admin/dok_dod.php?idmp=992&podm=1

 

DYREKTOR DPS

w Konstantynowie Ł

z up. z-ca dyr. Krzysztof Swat

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. ZP/8/2012
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:16.05.2012 21:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:16.05.2012 21:57