Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

 


tel. +48 (42) 2111-210        faks +48 (42) 2111-210 wew.60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony w dniu 26-06-2012 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.

Nr postępowania: ZP/11/2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Ł. 95-050 Konstantynów Łódzki,  ul. Bechcice 3. 

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Określenie przedmiotu zamówienia

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

dla Domu Pomocy Społecznej  „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

ZP/11/2012

 

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Oznaczenie według wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 15.10.00.00-9. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30-06-2013. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami, własnym transportem wykonawcy i na jego koszt. Dostawy będą realizowane nie później niż po 2 dniach roboczych od zamówienia, w dniu roboczym w godz. 07.00-12.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Termin przydatności do spożycia produktów z zakresu II i III nie może być krótszy niż 6 dni od daty sprzedaży.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów pozostałych z produktów mięsnych.

3.Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS. Samochód przywożący zamawiany towar musi posiadać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora na przewóz artykułów spożywczych. Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu. Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

5. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.

 

Zamówienie obejmuje: Drób- udo z kurczaka -1000 kg; Drób- Kurczak – 900 kg; Drób – Filet z piersi kurczaka -600 kg; Wołowina- Antrykot b/k – 40 kg; Wieprzowina-Szynka wieprzowa z/k – 150 kg; Wieprzowina-łopatka bez skóry – 200 kg; Wieprzowina-żeberka paski – 200 kg; Wieprzowina – wątroba wieprzowa – 150 kg; Drób –wątroba drobiowa - 350kg; kiełbasa krakowska- 350 kg; szynka wieprzowa gotowana – 21 kg; bekon -21 kg; baleron – 21 kg; kiełbasa biała – 120 kg; kiełbasa zwyczajna- 370kg; parówki delikatesowe – 480 kg; szynka cytrynowa- 350 kg; szynka biała-250kg; szynka delikatesowa- 400 kg; pieczeń smakowa-250 kg; szynka drobiowa-300 kg; mielonka wieprzowa -150 kg; szynka konserwowa – 300kg; kaszanka – 100 kg; pasztet wieprzowy- 150kg; salceson biały – 30 kg.

 

 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

Wadium nie jest wymagane.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający wymaga, aby:

-         wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał  warunki określone w Art. 22. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).

-         Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców określonych w Art. 24.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).

-         Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału przez wykonawcę na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany  jest złożyć wraz ofertą oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną, że spełnia wymogi Art 22.1 oraz 24.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).   

Do oferty należy dołączyć próbki o wielkości około 200 g następujących wędlin: kiełbasa krakowska, parówki delikatesowe, kiełbasa zwyczajna, szynka delikatesowa.

 

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Kryteria oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium i znaczenie:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

80,00%

80 punktów

2.

Walory smakowe

20,00%

20 punktów

 

3. Liczba punktów uzyskanych w kryteriach cena i ocena walorów smakowych będzie sumowana:

1) Wzór na liczbę punktów za cenę badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 80%

gdzie:   Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert

            Cbad - cena oferty badanej.

 

2) Wzór na liczbę punktów za ocenę walorów smakowych = (liczba punktów przyznana badanej ofercie/największa liczba punktów przyznana przez komisję) x 20%

 

przy czym 1% = 1 pkt

 

 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych dla Zamawiającego warunków przedstawionych przez Wykonawców uczestniczących w przetargu w zakresie każdego kryterium. W przypadku kryterium „cena” – Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną w pozycji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Łącznie za ofertę można uzyskać max 100 punktów (80 punktów za cenę, a 20 punktów za walory smakowe). Ocena punktowa walorów smakowych zostanie dokonana przez Komisję przetargową Zamawiającego zgodnie z formułą przedstawioną powyżej. Jeśli Wykonawca nie dostarczy próbek swoich wyrobów, komisja przetargowa przyzna 0 punktów za walory smakowe. Zamawiający wybierze ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze  ilościowej  poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostaw.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy).

5. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, pok. 143 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2012. do godziny 930.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3,
95-050 Konstantynów Łódzki, w dniu 26.06.2012 o godzinie 1000.

 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Specyfikację można otrzymać w sekretariacie pok. 143 w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Ł., ul. Bechcice 3. Jest również zamieszczona na stronie internetowej:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8116&idmp=992&r=o

DYREKTOR DPS

w Konstantynowie Ł

z up. z-ca dyr. Krzysztof Swat

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. ZP/11/2012
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:15.06.2012 20:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:15.06.2012 20:29