Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

 


tel. +48 (42) 2111-210        faks +48 (42) 2111-210 wew.60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

Dom Pomocy Społecznej „POD DĘBAMI” w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3, ogłasza przetarg nieograniczony w dniu 05-09-2012 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę 95 ton koksu opałowego grubego I gatunku.

Nr postępowania: ZP/17/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Ł. 95-050 Konstantynów Łódzki,  ul. Bechcice 3. 

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZETARG NIEOGRANICZONY W DNIU 05-09-2012 NA DOSTAWĘ 95 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „Pod Dębami” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy 95 ton koksu opałowego grubego, gatunek I  (CPV: 09.11.30.00-4). Zamówienie dotyczy koksu o granulacji powyżej 40 mm. o wartości opałowej nie mniejszej niż 27.000 kJ/kg i zawartości siarki nie większej niż 0,6%, zawartość popiołu poniżej 10,5%. Koks ma być dostarczony w uzgodnionym terminie oraz ilości zgodnie z zamówieniem do siedziby Zamawiającego tj. do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Bechcice 3. Ze względu na warunki składowania zachodzi konieczność transportu samochodem z wysypem tylnym.

2.Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dostawy świadectwo jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego koksu.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Termin pierwszej transzy dostawy (I łódki) nie może być dłuższy niż 10 dni od daty zawarcia umowy.  Dostawy będą realizowane po uzgodnieniu telefonicznym z  pracownikiem Zamawiającego – Janem Kmiecińskim. Płatność nastąpi po zrealizowaniu całości przedmiotowej umowy. Zapłata za realizację umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów rozliczeniowych (za całość zamówienia) przez Wykonawcę.

4. Umowa zostanie zawarta na okres 30 dni.

II. 1.4) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

II. 1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  09.11.30.00-4

II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.   2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni.

III.  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III..1) WADIUM.  Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III. 2) ZALICZKI  Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby:

1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał warunki określone w Art. 22. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców określonych w Art. 24.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).

3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału przez wykonawcę na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia wykonawcy wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz ofertą oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną, że spełnia wymogi Art 22.1 oraz 24.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami). Zamawiający zaleca wypełnienie Załącznika nr 2 i 3 dołączonego do specyfikacji. Wymagane jest również dołączenie przez Wykonawcę do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych (dopuszczalne jest kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W stosunku do osób fizycznych wymagane jest przedstawienie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy, tj. aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – dopuszczalna jest kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza tylko pisemną formę przekazywania oświadczeń i dokumentów.

IV. PROCEDURA 

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: jedynym kryterium jest najniższa cena, waga kryterium 100%.

IV. 2.2) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV. 3) ZMIANA UMOWY Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość obniżenia ilości artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do 5% ilości wagowej jeśli to będzie wynikało ze specyfiki transportu wykonawcy. W takiej sytuacji wartość umowy zostanie proporcjonalnie zmniejszona przy zachowaniu cen jednostkowych za tonę kupowanych produktów. 

IV.4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8263&idmp=992&r=o

4.2.) Termin składania ofert 05-09-2012 r. do godziny 09.00. Miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim – sekretariat, Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3.

Otwarcie ofert odbędzie się 05-09-2012 o godz. 09.30 w budynku Administracji Domu pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.

IV. 4.3) Termin związania ofertą: 30 dni

IV.4.4) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Zamawiający dopuszcza tylko pisemną formę przekazywania oświadczeń i dokumentów. Jeśli informacje przekazywane są faksem, każda ze stron na życzenie drugiej niezwłoczne potwierdza fakt ich otrzymania. Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są p. Jan Kmieciński tel. 042 211-12-10 lub Katarzyna Michalska-Dróżka 609-659-215 (względy formalne).

IV.4.5) Informacje dodatkowe:

1.  W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,15% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki;

2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy).

7. Zamawiający informuje, iż podlega zwolnieniu od akcyzy dla węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r, Nr 108, poz. 626 z późniejszymi zmianami).

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Dyrektor DPS

                                                                                   z up. Krzysztof Swat

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony w dniu 05-09-2012 na dostawę 95 ton koksu opałowego grubego I gatunku dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim. ZP/17/2012
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:22.08.2012 20:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:22.08.2012 21:09