Dom Pomocy Społecznej

Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie


tel. +48 (42) 2111-210 faks +48 (42) 2111-210 wew.60 NIP 727-104-51-59 REGON 000311734Konstantynów Ł. 10.12.2012


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z art. 92.1 Prawa Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., z późn. zm.), Zamawiający - DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bachcice 3 ogłasza wyniki postępowania w przetargu nieograniczonym w dniu 04.12.2012 r. przeprowadzonym w celu wyłonienia wykonawcy na:

Dostawy produktów mleczarskich dla DPS "Pod Dębami"

Nr ogłoszenia w BZP 23827 - 2012I. 1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy "Jogo", Łódzka Spółdzielnia Mleczarska,

94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12.

  • oferta ta otrzymała w postępowaniu maksymalną liczbę punktów, łącznie 100 punktów; w tym 80 pkt. za cenę i 20 pkt. w kryterium oceny organoleptycznej. (Waga kryteriów oceny ofert zgodnie z SIWZ: 80% cena, 20% ocena organoleptyczna.)

  • cena brutto wybranej oferty; 62.289,30 zł

  • oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego.


2. W przedniotowym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma.


II. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

IV. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94. 1 pkt. 2, Prawa Zamówień Publicznych, z zastrzeżeniem art. 183, umowa dotycząca zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94. 2 pkt 1. PZP, umowa dotycząca przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta bez zachowania terminów o których mowa w art. 94. 1. ze względu na to, że w tym przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę.


Z up. Dyrektora DPS

Krzysztof Swat


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 4 grudnia 2012 na dostawę art. mleczarskich do DPS "pod Dębami " w Konstantynowie Łódzkim"
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:10.12.2012 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:10.12.2012 13:22