Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2011 roku

­

uchwała Nr

z dnia

w sprawie

X/72/11

16-06-2011 wyrazenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy

X/73/11

16-06-2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu pabianickiego za 2010 rok

X/74/11

16-06-2011 absolutorium dla Zarzadu Powiatu Pabianickiego za 2010 rok

X/75/11

16-06-2011 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

X/76/11

16-06-2011 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego

X/77/11

16-06-2011 zmiany uchwały dotyczącej okreslenia zadań
i wysokości środków na ich realizację w 2011 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

X/78/11

16-06-2011 zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd -5 w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Poddziałanie 6.1.2. " Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie " Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013

XI/79/11

30-06-2011 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

XI/80/11

30-06-2011 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego

XI/81/11

30-06-2011 szczególnych zasad udzielania i rozmiaru obniżek
pensum nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

XI/82/11

30-06-2011 sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego

XI/83/11

30-06-2011 ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki

XI/84/11

30-06-2011 udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2011 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.08.2011 10:39 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
06.07.2011 10:37 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
06.07.2011 10:15 rejestr uchwał rady powiatu podjętych w czerwcu 2011 r. (Dorota Chojak)