Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2014 11:04 Bilans skonsolidowany Powiatu Pabianickiego za 2013 rok
05.05.2014 09:17 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok
05.05.2014 09:14 Zestawienie zmian w funduszu łączne Powiatu za 2013 rok
05.05.2014 09:10 Rachunek zysków i strat łączny Powiatu za 2013 rok
05.05.2014 08:23 Bilans łączny Powiatu za 2013 rok
25.02.2014 15:42 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
25.02.2014 15:41 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013 r.
25.02.2014 15:40 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2013 roku
25.02.2014 15:39 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r.
25.02.2014 15:38 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
25.02.2014 15:37 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r.
25.02.2014 15:36 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za IV kwartał roku 2013
25.02.2014 15:35 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za IV kwartał 2013 roku
25.02.2014 15:33 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za IV kwartał roku 2013
25.02.2014 15:29 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2013 roku
25.02.2014 15:26 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2013 roku
06.11.2013 12:46 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
06.11.2013 12:44 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2013 roku
06.11.2013 12:42 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2013 roku
06.11.2013 12:40 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za III kwartał roku 2013
06.11.2013 12:34 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za III kwartał 2013 roku
06.11.2013 12:32 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec III kwartału 2013 roku
06.11.2013 12:30 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za III kwartał roku 2013
06.11.2013 12:25 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 r.
06.11.2013 12:19 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2013 r.

1 2 następna