Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2015 14:28 OŚ.6341.76.2014 - odprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF w Dobroniu do rowu R-21
14.01.2015 13:01 OŚ.6341.74 - wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr ew. 232/18 i 232/19 w Pabianicach przy ul. Granicznej 50
14.01.2015 12:58 OŚ.6341.73 - pietrzenie wod rzeki Ner w km 78+165 na jazie żelbetowym w Charbicach Dolnych do celów MEW
14.01.2015 12:48 OŚ.6341.72 - pietrzenie wod rzeki Ner w km 76+690 na jazie żelbetowym w Charbicach Górnych do celów MEW
09.01.2015 13:26 OŚ.6341.71 - odprowadzenie ścieków opadowych z rejonu ulicy Demokratycznej/Prostej w Łodzi do rzeki Olechówki w km 3+545
09.01.2015 13:14 OŚ.6341.70 - odprowadzenie ścieków opadowych z rejonu ulicy Demokratycznej w Łodzi do rzeki Olechówki w km 3+400
07.01.2015 12:33 OŚ.6341.69. - pozwolenie wodnoprawne dla Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. na szczególne korzystanie z wódd
07.01.2015 12:22 OŚ.6341.68. - przebudowa rowu melioracyjnego R-E-2 na działce nr ew. 47 w Zygmuntowie gm. Lutomiersk
05.01.2015 12:52 OŚ.6341.67.2014 - odprowadzenie ścieków przemysłowych z zakładu GREEK TRADE Sp. z o.o. w Porszewicach do rowu melioracyjnego na działce nr ew. 114 w Światnikach.
05.01.2015 12:43 6341 66 - odprowadzanie mieszaniny podczyszczonych ścieków bytowych i opadowych projektowanym wylotem do rowu R-C w Rydzynach
05.01.2015 12:04 6341 65 - przebudowa rowów przydropznych w ulicach Srebrzyńskiej i Południowej w Konstantynowie Łódzkim
05.01.2015 11:43 zawiadomienie 6341 63 - pobór wód z ujęcia w Ślądkowicach gm. Dłutów i odprowadzenie scieków popłucznych ze SUW do rowu
29.12.2014 16:27 Zawiadomienie 6341 62 - legalizacja urządzenia wodnego i przebudowa ropwu na działce nr ew. 175 w Leszczynach Małych
29.12.2014 16:14 zawiadomienie 6341 59 - pobór wód z ujęcia w Dłutowie przy ul. Wysokiej i odprowadzenie scieków technologicznych , opadowych i sanitarnych do rzeki Jesionki
21.10.2014 10:23 zawiadomienie 6341 58 - odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych sześcioma wylotami o śr. 200 mm do rzeki Ner w km 93+500 w Konstantynowwie Ł.
16.10.2014 12:21 Zawiadomienie 6341 55 - przebudowa rowu przydroznego w ul. Łódzkiej i likwidacja rowu przydroznego w ul. Nowej i odprowadzanie ścieków opadowych z ul. Nowej do rowu w ul. Łódzkiej
19.09.2014 14:51 Zawiadomienie 6341 53 - przebudowa zbiorników wodnych na terenie MOSiR w Pabianicach
18.09.2014 08:24 Zawiadomienie 6341 50 - przebudowa rowów przydroznych w ul. Pabianickiej i Ostatniej w Dłutowie
17.09.2014 16:21 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Ner w km 82+940 w m. Kazimierzu.
17.09.2014 16:05 Zawiadomienie 6341 51 - pobór wód podziemnych poprzez studnię zlokalizowaną na działce nr 359/61 w Ksawerowie przy ul. Tymiankowe 41
21.08.2014 08:23 Zawiadomienie 6341 47 - przebudowa rowu w ul. Kilińskiego i w ul. Łęgowej w Lutomiersku wraz z odprowadzeniem ścieków deszczowych do ziemi
24.07.2014 12:15 Zawiadomienie 6341 45 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Ludowej w Ksawerowie
22.07.2014 15:55 Zawiadomienie 6341 38 - odprowadzenie scieków opadowych z terenu zakładu OrganikAgro Sp. z o.o. w Dobroniu Dużym
04.07.2014 12:20 Zawiadomienie 6341 41 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 264 w Chechle Drugim i odprowadzenie ścieków deszczowych do gruntuz terenu zakładu "Precyzmet"
30.06.2014 16:56 Zawiadomienie 6341 39 - przebudowa rowu na działce nr ew. 88 obr. K-15 w Konstantynowie Ł. na rurociąg o śr. 400

1 2 następna